เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

 คต. จัดงานหุ้นส่วนเศรษฐกิจชายแดนไทย-กัมพูชาสานสัมพันธ์ขับเคลื่อนการค้า การลงทุนสองประเทศ| 103 

คต. จัดงานหุ้นส่วนเศรษฐกิจชายแดนไทย-กัมพูชาสานสัมพันธ์ขับเคลื่อน

การค้าการลงทุนสองประเทศ

กรมการค้าต่างประเทศ เดินหน้าผลักดันการค้าไทย-กัมพูชา สู่เป้าหมาย 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มุ่งสร้างความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่น พร้อมจัดประชุมคณะกรรมการร่วมการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา อำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกัน

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศได้จัดงานหุ้นส่วนเศรษฐกิจชายแดนไทย-กัมพูชา ระหว่างวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ณ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยจัดประชุมความร่วมมือการส่งเสริมการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งมี Mr. SUON Prasith รองอธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์กัมพูชามาร่วมเป็นประธาน พร้อมกับผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนของทั้งสองฝ่ายร่วมหารือในประเด็นหลัก ได้แก่ แนวทางบรรลุเป้าหมายการค้า 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2563 การยกระดับและเปิดด่านการค้าชายแดน การเชื่อมโยงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วกับเขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปต-โอเนียง การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชายแดนของไทยและกัมพูชา และการเปิดเส้นทางเดินรถโดยสารและรถส่วนบุคคลเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของประชาชน

นายอดุลย์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการประชุมครั้งนี้ไทยได้ขอให้กัมพูชาเร่งพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการร่วมการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา (ฝ่ายกัมพูชา) เพื่อเป็นกลไกในการเจรจาหาแนวทางผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างไทย-กัมพูชา รวมทั้งการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกทางการค้าตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจฯ ซึ่งไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา (Thailand-Cambodia Joint Committee on Border Trade) ครั้งที่ 1 โดยคาดว่าจะจัดขึ้นภายในกลางปี 2562 นี้

ทั้งนี้ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การเสวนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไปในหัวข้อ “Tips & Tricks : ดีลธุรกิจอย่างไรให้ได้ใจชาวกัมพูชา” ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐและเอกชนที่มีประสบการณ์ในประเทศกัมพูชามาร่วมบรรยาย มีผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า 300 ราย รวมถึงผู้รับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live กรมการค้าต่างประเทศอีกจำนวนกว่า 2,000 ราย ในส่วนของกิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วม จำนวน 44 บริษัท และผู้ประกอบการกัมพูชา จำนวน 46 บริษัท เกิดยอดซื้อขายทันทีภายในงานรวมกว่า 20 ล้านบาท และภายใน 1 ปี จะมีมูลค่าการซื้อขายรวมไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาทตามที่คาดไว้นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโรงงานแปรรูปมันสำปะหลัง บริษัท เอี่ยมบูรพา จำกัดซึ่งคณะผู้แทนกัมพูชาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และขอบคุณที่ไทยแบ่งปันองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคการเกษตรของกัมพูชา

“การจัดงานในครั้งนี้เป็นการดำเนินงานตามแนวนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับมหามิตรประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงกระชับความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่น นำไปสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองหน้าด่านชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของทั้งสองประเทศได้ลงนามไว้เมื่อปีที่แล้ว โดยไทยแสดงความมุ่งมั่นที่จะสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกทางการค้าในระดับท้องถิ่นของทั้งสองประเทศให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมอันจะนำไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป”

***************************

เอกสารแนบ