เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

 คต. ผนึกกำลังสภาหอฯ ร่วมกันออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า| 164 

คต. ผนึกกำลังสภาหอฯ ร่วมกันออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า

กรมการค้าต่างประเทศลงนาม MOU กับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าได้ทั้ง 2 หน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการไทยดีเดย์ใช้งานตั้งแต่ 15 มี.ค.เป็นต้นไป

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เดินหน้าพัฒนายกระดับการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าไทยมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดงาน “คต.ยกระดับการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าไทย…ก้าวสู่ Thailand 4.0” ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันที่ 5 มีนาคม 2562 โดยภายในงานได้มีพิธีลงนามบันทึกความตกลง (MOU) ระหว่างกรมการค้าต่างประเทศ กับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าได้ทั้ง 2 หน่วยงาน

“กรมฯ และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกันพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ Real Time ตั้งแต่กระบวนการขอใบอนุญาตให้ส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (อ.2) การยื่นคำร้องขอให้ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า (มส.13) และการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า (มส.24) ทำให้ผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน สามารถที่จะขอออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าทุกชนิดได้ทั้ง 2 หน่วยงานโดยผู้ประกอบการสามารถเริ่มขอรับบริการจากทั้ง 2 หน่วยงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป”

ก่อนหน้านี้ สำนักงานมาตรฐานสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ เป็นผู้ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิไทย แป้งมันสำปะหลัง และปุยนุ่น ส่วนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า จำนวน 6 ชนิด ได้แก่ ข้าวโพด ถั่วเขียว ถั่วเขียวผิวดำ ข้าวฟ่าง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และปลาป่น ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน และเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการ อีกทั้งสอดรับกับการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมสำคัญ อาทิ การปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ก้าวไปข้างหน้ากับมาตรฐานสินค้าไทยสู่ตลาดโลก” โดย ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางดวงพร รอดพยาธิ์) และการเสวนาพิเศษในหัวข้อ “ยกระดับการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าไทย...ก้าวสู่ Thailand 4.0” โดย นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และ นายสกล หาญสุทธิวารินทร์ เลขานุการคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ตลอดจนการสาธิตการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นตามมาตรฐานสินค้าที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

สำหรับมูลค่าการส่งออกสินค้ามาตรฐาน ในปี 2561 มีมูลค่าส่งออก 145,978 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.44% โดยสินค้ามาตรฐานสำคัญที่มีมูลค่าส่งออกสูงที่สุด คือ แป้งมันสำปะหลัง มีมูลค่า 59,644 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.40% รองลงมา คือ ข้าวหอมมะลิไทย มีมูลค่า 51,269 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.20%  

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการสนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานมาตรฐานสินค้า 0 2547 4747 โทรสาร 0 2547 4748 หรือ เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th และสายด่วน 1385

***************************

เอกสารแนบ