เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

 คต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการยกเลิกประกาศกำหนดเงื่อนไขส่งออกกุ้ง-ปลาหมึก| 177 

คต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการยกเลิกประกาศกำหนดเงื่อนไขส่งออกกุ้ง-ปลาหมึก

กรมการค้าต่างประเทศเตรียมยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ที่กำหนดเงื่อนไขการส่งออกกุ้ง ปลาหมึก และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีกุ้งผสม สำหรับการส่งออกไปตลาดสหรัฐฯ และยุโรป หลังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าในปัจจุบัน เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นได้จนถึงวันที่ 20 ก.พ.นี้

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) เปิดเผยว่า กรมฯ อยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 43) พ.ศ.2530 ที่กำหนดให้การส่งออกกุ้ง ปลาหมึกแช่เย็นหรือแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีกุ้งผสมเกินกว่าร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก ไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ต้องมีหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ หนังสือรับรองสุขลักษณะ หรือหนังสือรับรองอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างไปแสดงต่อพนักงานศุลกากรตามความต้องการของประเทศผู้นำเข้า และผู้ส่งออกต้องเป็นสมาชิกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย

“ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับดังกล่าวใช้บังคับมากว่า 30 ปี ซึ่งกรมฯ เห็นว่าสถานการณ์การค้ามีการเปลี่ยนแปลงไป และนโยบายรัฐบาลต้องการให้หน่วยงานภาครัฐอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและลดภาระของผู้ประกอบการ มาตรการที่กำหนดไว้ภายใต้ประกาศ อาจจะไม่เหมาะสมที่จะใช้บังคับในปัจจุบัน จึงได้พิจารณาที่จะยกเลิกประกาศดังกล่าว”นายอดุลย์กล่าว

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการยกเลิกประกาศฉบับนี้ กรมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385 หรือกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป โทร 02-547-5120

***************************

เอกสารแนบ