เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

 คต. ออกแนวทางปฏิบัติการซื้อขายข้าว G to G มั่นใจเพิ่มความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต| 124 

คต. ออกแนวทางปฏิบัติการซื้อขายข้าว G to G มั่นใจเพิ่มความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต

กรมการค้าต่างประเทศกางแนวทางปฏิบัติการเจรจาและทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขไว้ชัดเจน ผู้ซื้อต้องเป็นหน่วยงานที่รัฐบาลรับรอง จ่ายเงินระหว่างประเทศ และข้าวต้องมีการส่งออกไปจริง มั่นใจสร้างความโปร่งใส ป้องกันปัญหาการทุจริตได้

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมฯ ได้ออกแนวทางปฏิบัติในการเจรจาและการทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) สำหรับข้าราชการประจำใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในอนาคต ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้กำหนดให้มีการจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตกรณีการค้าระหว่างประเทศแบบรัฐต่อรัฐจากโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ โดยได้มีการนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา และครม. ได้ให้ความเห็นชอบแนวทางปฏิบัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ได้กำหนดหลักการสำคัญในการเจรจาและทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบ G to G ไว้ 3 ประการ คือ 1. การเจรจาและทำสัญญา คู่สัญญาต้องเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลกลางของประเทศผู้ซื้อ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลกับกระทรวงการต่างประเทศได้อีกทางหนึ่ง

2. การชำระเงิน ต้องเป็นการชำระเงินระหว่างประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นการเปิด Letter of Credit (L/C) เพียงอย่างเดียว ขึ้นอยู่กับการเจรจา แต่ต้องตรวจสอบที่มาของเงินดังกล่าวได้ โดยมีเอกสารหลักฐานจากธนาคารทั้งของไทยและธนาคารที่ประเทศคู่ค้าใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินดังกล่าว

3. การส่งมอบข้าว ต้องส่งข้าวออกไปจากประเทศไทยจริง โดยมีหลักฐานที่สำคัญ คือ ใบอนุญาตส่งออกข้าวที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ ที่ระบุว่าเป็นการส่งออกข้าวรัฐบาล

ส่วนประเด็นที่ให้กรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยข้อมูลในสัญญาซื้อขายข้าวแบบ G to G ทั้งฉบับ มีแนวทางให้กรมฯ พิจารณาเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ขัดต่อข้อกำหนดในสัญญาและไม่กระทบต่อตลาดและความสัมพันธ์กับประเทศผู้ซื้อ

“กรมฯ เชื่อมั่นว่าแนวทางปฏิบัติดังกล่าวจะเป็นหลักในการทำงานและสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการของกรมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี และจะทำให้การซื้อขายข้าว G to G ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และป้องกันปัญหาการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น”นายอดุลย์กล่าว

สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กรมฯ ได้หารือในการจัดทำแนวทางปฏิบัติ ได้แก่ กรมการค้าภายใน องค์การคลังสินค้า องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งสำนักงาน ป.ป.ช.

***************************

เอกสารแนบ