เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

 “พาณิชย์” เลื่อนวันบังคับใช้ประกาศควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทางไปเป็นปี 63| 146 

“พาณิชย์” เลื่อนวันบังคับใช้ประกาศควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทางไปเป็นปี 63

กรมการค้าต่างประเทศเลื่อนวันบังคับใช้ประกาศควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual-Use Items: DUI) ออกไปอีก 1 ปี เป็นวันที่ 1 ม.ค.63 แทน เพื่อให้หน่วยงานและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อม

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและกำหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ... โดยเลื่อนกำหนดวันที่ใช้บังคับของประกาศฯ จากเดิม 1 มกราคม 2562 เป็นวันที่ 1 มกราคม 2563 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ

สาเหตุที่ต้องเลื่อนการบังคับใช้ประกาศดังกล่าวออกไปอีก 1 ปี เพื่อให้โอกาสผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีเวลาเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรการขออนุญาตส่งสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (DUI) และยังต้องดำเนินการรับรองสินค้าที่มี HS Code เข้าข่าย DUI แต่ไม่มีคุณสมบัติเป็น DUI ก่อนส่งออก รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในการอนุญาตส่งออกให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงบริษัทขนาดใหญ่ ที่มีระบบงานควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (WMD) ภายในองค์กรอยู่แล้วแบบรายปี เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการส่งออก และการปรับปรุงฐานข้อมูลบัญชีสินค้าที่ใช้ได้สองทางให้เป็นปัจจุบัน

สำหรับผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.dft.go.th/th-th/Detail-Law/ArticleId/12453/-3-2561

***************************

เอกสารแนบ