เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

คต. เล็งใช้จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ขยายโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทย | 365 

      กรมการค้าต่างประเทศเดินหน้าผลักดันจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ขยายโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทย พร้อมเร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อผลักดันสปป.ลาว ยกระดับด่านบ้านปางมอนให้เป็นด่านสากลโดยเร็ว หวังช่วยสินค้าไทยเจาะเข้าสู่ตลาดสปป.ลาวได้มากขึ้น เผยยังมีแผนจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการตามแนวชายแดน เพื่อร่วมมือขยายการค้า การลงทุนด้วย

        นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยจะเร่งผลักดันให้ สปป.ลาว ยกระดับด่านบ้านปางมอน แขวงไซยะบูลี ที่อยู่ตรงข้ามด่านบ้านฮวกของไทย ซึ่งยังเป็นด่านท้องถิ่นของ สปป.ลาว ให้เป็นด่านสากล เพราะหากยังเป็นด่านท้องถิ่น สปป.ลาว จะจำกัดให้นำเข้าได้เฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อดำรงชีพและสินค้าเกษตรเท่านั้น แต่ถ้ายกระดับด่านบ้านปางมอนให้เป็นด่านสากล จะทำให้การส่งออกนำเข้ามีความสะดวกมากขึ้น

          “กรมฯ จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งผลักดันให้ สปป.ลาว ยกระดับด่านบ้านปางมอนให้เป็นด่านสากลโดยเร็ว เพราะปัจจุบัน สปป.ลาว มีความต้องการสินค้าไทยมาก โดยไทยเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 1 ของ สปป.ลาว ซึ่งนอกจากสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยที่ สปป.ลาว นิยมแล้ว ขณะนี้ยังต้องการสินค้าวัสดุก่อสร้าง สินค้าตกแต่งและผลิตภัณฑ์โรงแรม เพราะสปป.ลาว กำลังเร่งขยายโครงสร้างพื้นฐานและภาคบริการธุรกิจท่องเที่ยว ส่วนไทยมีความต้องการนำเข้าสินค้าเกษตรจาก สปป.ลาว ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการหารือแนวทางดำเนินการ โดยไทยพร้อมร่วมมือช่วยเหลือแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ สปป.ลาว เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรของ สปป.ลาว”

         ทั้งนี้ กรมฯ ยังมีแผนที่จะขับเคลื่อนและขยายการค้ากับสปป.ลาว โดยจะทำโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (YEN-D) ซึ่งจะดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยปี 2562 จะเน้นการสร้างเครือข่ายให้กับผู้ประกอบการตามแนวชายแดน เช่น การสร้างเครือข่ายภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC (หลวงพระบาง - อินโดจีน - เมาะลำไย) เพื่อเชื่อมโยงจังหวัดภาคเหนือตอนล่างของไทยกับแขวงไซยะบูลี และแขวงหลวงพระบางของ สปป.ลาว รัฐกะเหรี่ยง และรัฐมอญของเมียนมา การจัด YEN-D Frontier ระหว่างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของจังหวัดชายแดนไทยซึ่งรวมถึงจังหวัดพะเยา กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของ สปป.ลาว และเมียนมา และ YEN-D Plus กับอินโดนีเซีย และมาเลเซีย 
       สำหรับการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว ในช่วง 11 เดือนของปี 2561 (ม.ค.-พ.ย.) มีมูลค่า 195,909 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.01 ของการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศที่มีพรมแดนติดกัน คือ สปป.ลาว เมียนมา กัมพูชา และมาเลเซีย โดยเป็นการส่งออกไป สปป.ลาว 118,545 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นสินค้าน้ำมันดีเซล รถยนต์/อุปกรณ์ชิ้นส่วน สินค้าอุปโภคบริโภค และไทยนำเข้าจาก สปป.ลาว 77,364 ล้านบาท โดยเป็นพลังงานไฟฟ้า ทองแดง สินค้าเกษตร

       อนึ่ง คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบอนุมัติการยกระดับจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านฮวก จังหวัดพะเยา เป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก เมื่อ 31 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นช่องทางหลักในการเชื่อมโยงระหว่างไทย และ สปป.ลาว ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของไทย ทั้งในด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน ประกอบกับการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat: JCR) ไทย - สปป.ลาว ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ นครหลวงเวียงจันทร์ ได้เห็นชอบให้ยกระดับการเชื่อมโยงการค้าและการลงทุน โดยอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกันและตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้าในปี 2564 เป็น 2 เท่าจากปี 2559

เอกสารแนบ