เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

 คต. เดินหน้าขับเคลื่อนการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว ตามมติการประชุม ครม.ร่วม 2 ชาติ| 92 

คต. เดินหน้าขับเคลื่อนการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว ตามมติการประชุม ครม.ร่วม 2 ชาติ

กรมการค้าต่างประเทศขานรับผลการประชุม ครม. ร่วมไทย-สปป.ลาว เดินหน้าขับเคลื่อนการค้าชายแดน 2 ประเทศ หวังช่วยสร้างความมั่นคั่งให้กับเพื่อนบ้านและขยายการค้าไทย เตรียมจัด “มหกรรมการค้าชายแดน” สร้างโอกาสค้าขาย และจัดอบรมยกระดับผู้ประกอบการแนวชายแดน พร้อมช่วยสปป.ลาว พัฒนาด้านอีคอมเมิร์ซ

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ มีแผนที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความเจริญและการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับสปป.ลาว เพื่อผลักดันให้ สปป.ลาว หลุดพ้นจากการเป็นประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ตามที่การประชุมร่วมของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat: JCR) ไทย-ลาว ครั้งที่ 3 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้มีมติเอาไว้

ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย กรมฯ จะเน้นการส่งเสริมการค้าชายแดนระหว่างกัน เพราะไทยมีถึง 12 จังหวัดที่ติดกับพรมแดน สปป.ลาว และมีการค้าชายแดนอย่างต่อเนื่อง ประชากรทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดกัน ทำให้มูลค่าการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว มีการเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

สำหรับแผนการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างกัน กรมฯ ได้กำหนดแผนงานส่งเสริมการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว ในปี 2562 จำนวน 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการค้าชายแดน/เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการชายแดนในการประกอบธุรกิจ การลงทุน รวมถึงการแสวงหาโอกาสและลู่ทางในการขยายธุรกิจ ซึ่งกำหนดจัดในช่วงเดือนกรกฎาคม ปี 2562 และจัดงานมหกรรมการค้าชายแดน เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนระหว่างกัน โดยกำหนดจัดงานในเดือนกรกฎาคม ปี 2562 มีกิจกรรมภายในงาน เช่น การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ไทย และสินค้า ODOP ของ สปป.ลาว การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) คลินิคให้คำปรึกษาด้านการค้าและการลงทุน (Trade & Investment Mobile Clinic) และการเสวนา/สัมมนาศักยภาพเมืองชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย-สปป.ลาว เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังจะช่วยส่งเสริมให้ สปป.ลาว เข้ามาศึกษาดูงานในประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมา กรมฯ ได้จัดให้กรมการค้าต่างประเทศของ สปป.ลาว เข้าศึกษาดูงานด้าน E-Commerce ในไทย ซึ่งฝ่าย สปป.ลาว ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และจะนำไปปรับใช้ต่อไป

ในด้านการค้าชายแดน ในช่วง 10 เดือนปี 2561 (ม.ค.-ต.ค.) มีมูลค่ารวม 177,042.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.93% จากช่วงเดียวกันของปี 2560 ที่มีมูลค่า 168,728.43 ล้านบาท แยกเป็นการส่งออก มูลค่า 107,627.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.05% สินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ น้ำมันดีเซล รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ำมันสำเร็จรูปอื่นๆ สินค้าปศุสัตว์อื่นๆ และสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ และการนำเข้า มีมูลค่า 69,415.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.56% สินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ เชื้อเพลิงอื่นๆ ทองแดงและผลิตภัณฑ์ เครื่องรับ-ส่งสัญญาณและอุปกรณ์ติดตั้ง (โทรศัพท์ วิทยุ โทรเลข โทรทัศน์) เครื่องรับวิทยุ โทรศัพท์ โทรเลข โทรทัศน์ และผักและของปรุงแต่งจากผัก โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ามูลค่า 38,212.28 ล้านบาท

***************************

 


เอกสารแนบ