เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวกรมการค้าต่างประเทศ

 คต. ลงพื้นที่เชียงราย ผลักดันค้าชายแดน-ผ่านแดน| 249 

คต. ลงพื้นที่เชียงราย ผลักดันค้าชายแดน-ผ่านแดน

กรมการค้าต่างประเทศ ลงพื้นที่ 3 ด่านชายแดนจังหวัดเชียงรายติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนพร้อมรับฟังปัญหา เตรียมจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการสนับสนุนการใช้สิทธิประโยชน์เพื่อผลักดันมูลค่าการค้าชายแดนให้สูงขึ้น

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศ ได้จัดคณะผู้แทนลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนไทย-เมียนมา และไทย-สปป.ลาว ตลอดจนสถานการณ์การค้าผ่านแดนไปยังจีนตอนใต้ นอกจากนั้นยังลงพื้นที่ศึกษาดูงานตลาดการค้าชายแดนทั้ง 3 ด่านหลักของจังหวัดเชียงราย ได้แก่ ด่านเชียงของ ด่านเชียงแสน และด่านแม่สาย รวมทั้งได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งได้มีการหารือร่วมกันถึงแนวทางส่งเสริมการค้าชายแดนในพื้นที่ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องปัญหาและแนวทางแก้ไขในพื้นที่เพื่อพัฒนาการค้าการลงทุนชายแดนในจังหวัดเชียงรายให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องต่อไป

จากการลงพื้นที่ด่านในจังหวัดเชียงรายพบว่า ผู้ประกอบการสามารถขนส่งสินค้าผ่านทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) ไปยังสปป.ลาว และไปยังจีนผ่านเส้นทาง R3A ได้อย่างสะดวก แต่ทางด้านสปป.ลาวมีการเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมบรรทุกสินค้า ค่าอากรบริการขนส่ง เป็นต้น ทำให้เกิดต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นกับผู้ประกอบการ รวมถึงการขนส่งสินค้าผ่านแม่น้ำโขงไปยังเมียนมาและจีน ถูกจำกัดการเดินเรือด้วยปริมาณน้ำที่ปล่อยผ่านเขื่อนของจีน ซึ่งหากปล่อยน้ำน้อยจะทำให้ไม่สามารถเดินเรือขนส่งสินค้าไปยังจีนได้ นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังมีความต้องการให้กระตุ้นการท่องเที่ยวบริเวณชายแดน เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจการค้าการลงทุนชายแดนในพื้นที่ โดยกรมฯ จะพิจารณานำข้อเรียกร้องและปัญหาที่เกิดขึ้นของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อผลักดันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนส่งเสริมแนวทางการขยายมูลค่าการค้าชายแดนให้สูงขึ้นในอนาคต

นายอดุลย์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงรายยังมีความสนใจและต้องการให้กรมฯ จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าในอาเซียน (Form D) และหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าในการการส่งสินค้าผ่านแดนไปยังจีน (Form E) รวมทั้งสิทธิประโยชน์ทางการค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน-จีน โดยกรมฯ จะจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในเรื่องดังกล่าวต่อไป เพื่อให้ผู้ประกอบการชายแดนได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าและผลักดันมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนให้สูงขึ้นได้

สำหรับมูลค่าการค้าชายแดนด้านเมียนมา มูลค่า 15,126 ล้านบาท โดยด่านแม่สายมีมูลค่าสูงสุดอยู่ที่ 10,485 ล้านบาท และด่านเชียงแสน 4,641 ล้านบาท การค้าชายแดนด้าน สปป.ลาว มูลค่า 16,576 ล้านบาท ที่ด่านเชียงแสน มูลค่า 9,269 ล้านบาท และด่านเชียงของ มูลค่า 7,306 ล้านบาท การค้าผ่านแดนไปยังจีนตอนใต้ มูลค่า 19,975 ล้านบาท โดยผ่านด่านเชียงของ มูลค่า 16,550 ล้านบาท ด่านเชียงแสนมูลค่า 3,364 ล้านบาท และด่านแม่สาย มูลค่า 61 ล้านบาท ส่วนมูลค่าการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของจังหวัดเชียงราย ปี 2561  มีมูลค่ากว่า 51,676 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง 3,517 ล้านบาท หรือ 7.30% สินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ผลไม้และของปรุงแต่งจากผลไม้ ผักและของปรุงแต่งจากผัก ส่วนสินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง น้ำมันดีเซล สินค้าปศุสัตว์อื่นๆ

***************************

เอกสารแนบ