เปลี่ยนการแสดงผล

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม


นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นำคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดเชียงราย

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศหารือกับ MR.JOHN ANTHONY MULONGOTI อธิบดีกรมอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ การค้าและอุตสาหกรรม สาธารณรัฐแซมเบีย เรื่อง แนวนโยบายจัดการมันสำปะหลังของไทย วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ข้าราชการกรมการค้าต่างประเทศ หลักสูตร เทคนิคการถ่ายภาพและคลิปวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟนเพื่อการประชาสัมพันธ์

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

นายวันชัย วราวิทย์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ  นำผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาดูงานแนวทางการพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตามนโยบาย THAILAND 4.0 วันพุธที่ 31 มกราคม 2561

นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานเปิดงาน Agrinnovation 2018 เพื่อขยายช่องทางการตลาดและแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการนำนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ในวันที่ 30 มกราคม 2561

นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการ YEN-D เรื่อง ผู้ประกอบการรุ่นใหม่กับการพัฒนาความเป็นผู้นำ ตามแนวความคิดผู้ประกอบการญี่ปุ่น วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561

นางสาวชลาทร พึ่งน้ำใส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการค้าต่างประเทศ และคณะเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ตรวจสอบภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ณ ตลาดบางปะกอก

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานมอบเงินบริจาค ของขวัญ ของรางวัล อาหารและเครื่องดื่ม เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนวัดตำหนักใต้

กระทรวงพาณิชย์ จัดทำพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 วัด 999 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561

Page 1 of 18First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

หมวดหมู่