เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

ปฏิทินกิจกรรม

ปฎิทินกิจกรรมกรมการค้าต่างประเทศ

จัดประชุม/ฝึกอบรม


วัน/เดือน/ปี
๒๑ พ.ย. ๒๕๖๐
กิจกรรม
สัมมนา การค้าต่างประเทศซีรีส์ ๔
สาระสำคัญ
“มองอินเดียใหม่...ความท้าทายและโอกาสที่คาดไม่ถึง” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
สำนัก/กอง
สก.

 


วัน/เดือน/ปี
๒๑ – ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๐
กิจกรรม
จัดคณะผู้แทน
สาระสำคัญ
เดินทางเยือนเมืองตองยี รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อนำคณะผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไทย ในการขยายลู่ทางการค้าการลงทุน ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
สำนัก/กอง
คท.

 


วัน/เดือน/ปี
๑๘ – ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๐
กิจกรรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
สาระสำคัญ
“คต. กับความพร้อมรองรับการตรวจประเมิน PMQA ฉบับที่ ๒” ณ โรงแรมโคโค่วิว จ.สมุทรสงคราม
สำนัก/กอง
สบย.

 


วัน/เดือน/ปี
๑๗ – ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๐
กิจกรรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
สาระสำคัญ
“การส่งเสริมทักษะความเข้าใจ ใช้ พัฒนา และปรับปรุง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมั่นคงปลอดภัย” ณ โรงแรมวาริน่ารีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์
สำนัก/กอง
ศท.

 


วัน/เดือน/ปี
๑๐ – ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๐
กิจกรรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
สาระสำคัญ
“การพัฒนาบุคลากรค้าชายแดนในยุค Thailand ๔.๐” ณ จ.เพชรบุรี
สำนัก/กอง
คท.

 


วัน/เดือน/ปี
๓ – ๕ พ.ย. ๒๕๖๐
กิจกรรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
สาระสำคัญ
“ถ่ายทอดนโยบายและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑” ณ โรงแรมริเวอร์แคววิลเลจ จ.กาญจนบุรี
สำนัก/กอง
สบย.

 


วัน/เดือน/ปี
17-22 ก.ย. 2560
กิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ
สาระสำคัญ
เพิ่มศักยภาพการใช้ระบบออนไลน์ ณ ด่านชายแดนไทย – เมียนมา” เพื่อให้ความรู้แก่ภาครัฐของเมียนมา ณ จ.นนทบุรีและ จ.ชลบุรี
สำนัก/กอง
คท.

 


วัน/เดือน/ปี
12-14 ก.ย. 2560
กิจกรรม
สัมมนา
สาระสำคัญ
เตรียมรุกบุกตลาดอินโดจีนและจีนตอนใต้ ณ จ.มุกดาหาร
สำนัก/กอง
คท.

 


วัน/เดือน/ปี
11 ก.ย. 2560
กิจกรรม
สัมมนา
สาระสำคัญ
ล้วงลึกยุทธศาสตร์พญามังกรใหม่ ไทยได้อะไรจาก One Belt, One Road ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
สำนัก/กอง
สก.

 


วัน/เดือน/ปี
7 ก.ย. 2560
กิจกรรม
สัมมนา
สาระสำคัญ
เพิ่มขีดความสามารถการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self – Certification) ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
สำนัก/กอง
บร.