เปลี่ยนการแสดงผล

ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้มะละกอแปรรูปเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... (ตั้งแต่วันที่ 13-27 พฤศจิกายน 2560)

งดให้บริการ ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560  หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าเรือกรุงเทพ

การยื่นคำขอรับการจัดสรรปริมาณการนำเข้าสินค้ามะพร้าวและมะพร้าวฝอย เนื้อมะพร้าวแห้ง และน้ำมันมะพร้าวและแฟรกชันของน้ำมันมะพร้าว ตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ในโควตา ปี 2561  (ตั้งแต่วันที่ 1 – 21 พฤศจิกายน 2560)

ขอเชิญร่วมงาน Thailand e-Commerce Week 2017 วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560

ประกาศ! เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (FORM C/O) ทุกประเภท และให้ภาคเอกชนมีเวลาปรับตัว  คลิกรายละเอียด

การจัดสรรปริมาณนำเข้าสินค้ากากถั่วเหลืองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภค และเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ตามความตกลง WTO ในโควตา ปี 2560 (เปิดยื่นขอรับการจัดสรรวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 - วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ในวันเวลาราชการ)

โปรดทราบ! ผู้ส่งออกที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า 5 ประเภทได้แก่ Form JTEPA, FTA Thai-Australia, AANZ, AJ และ AK

กรมฯ ขอชี้แจงกรณีนายวัชระ  เพชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ตั้งข้อสังเกตว่า มีข้อพิรุธในการระบายข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม

เอกสารประกอบการสัมมนาหัวข้อ “ล้วงลึกยุทธศาสตร์พญามังกรใหม่ ไทยได้อะไรจาก One Belt, One Road” ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560

ประกาศ แบบพิมพ์หนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับภาษีนอกโควตา (ร.๔)