เปลี่ยนการแสดงผล

ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


การต่ออายุสินค้าที่มีมาตรการจัดระเบียบการนำเข้า ปี 2562 (ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. ถึง 15 ธ.ค. 2562)

สรุปหลักการของการตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน (Anti-circumvention: AC)

ประกาศ ! กำหนดการใช้งานพิกัดศุลกากร HS 2017 ของ Form C/O ทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งสินค้าผักและผลไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2546 พ.ศ. …. (เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2562

ขอเชิญร่วมลงคะแนนเลือกเจ้าหน้าที่ที่มีคุณธรรมด้านจิตอาสา

แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์เป็นหมายเลข 02 528 7500-29

ประกาศ ! การขอ Form C/O ทั่วไป สำหรับสินค้าเฝ้าระวัง กรณีส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป

ประกาศปิดบริการ วันที่ 23 ตุลาคม 2562 หน่วยงานออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และรัชดาฯ

ประชาสัมพันธ์งานให้คำปรึกษา Form E ตอบทุกข้อสงสัย ณ ห้องประชุม กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ ชั้น 14 (่คลิกสมัคร)

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงาน eASIA Awards 2019