เปลี่ยนการแสดงผล

ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นการทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรสิทธิการนำเข้าสินค้าเกษตรภายใต้ความตกลง WTO จำนวน 9 รายการ

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) อนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจ่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ปิดให้บริการ 2 ตั้งแต่วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2562 ปิดให้บริการออกหนังสือรับรองฯ (คลิกรายละเอียด)

ประชาสัมพันธ์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เริ่มใช้งาน  Form D แบบ Third Country Invoicing

ประกาศ ! กำหนดการใช้งานระบบฯ Form E ใหม่ ภายใต้พิกัดศุลกากร HS 2017 ตั้งแต่วันที่ 1  สิงหาคม  2562 เป็นต้นไป

การขอจัดสรรปริมาณการนำเข้าในโควตาสินค้าเกษตรตามความตกลง WTO TAFTA และTNZCEP ครั้งที่ 2 ปี 2562 สำหรับสินค้าเกษตร 10 รายการ

กรมการค้าต่างประเทศเตรียมปิดระบบฯ ฟอร์ม ซีโอ (เม็กซิโก) และฟอร์ม ซีโอ (เม็กซิโก) พิเศษ* ตั้งแต่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

การขอความเห็นชอบการซื้อขายข้าวตามตัวอย่าง

ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป กรมฯ จะเปิดระบบ Electronic Signature and Seal (ESS) ให้บริการออก FORM AHK

การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐ เป็นการทั่วไป เข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน และสัตว์ ครั้งที่ 1/2562