เปลี่ยนการแสดงผล

ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่าง พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนของการอุดหนุน) ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561

การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561)

ประกาศ! ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพฯ จะปิดการให้บริการ โดยจะย้ายไปที่อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) ถนนรัชดาภิเษก คลิกรายละเอียด

ประกาศด่วนที่สุด! กรมฯ ได้ปรับปรุงระบบการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ทางอิเล็กทรอนิกส์ (FORM C/O) รายละเอียดดังนี้

การยื่นคำขอรับการจัดสรรปริมาณการนำเข้าในโควตาสินค้าเมล็ดกาแฟ ผลิตภัณฑ์กาแฟหรือกาแฟสำเร็จรูป ชา พริกไทย ลำไยแห้ง และมันฝรั่ง สำหรับปี 2561 ระหว่างวันที่ 6 – 26 กุมภาพันธ์ 2561

การนำเข้าสินค้าที่มีมาตรการปกป้องพิเศษ (SSG) ภายใต้ความตกลง (TAFTA) และ (TNZCEP) ปี 2560

Yen-D 4.1 Program Season IV
 "Yen-D 4.1" Program Season IV
 24 มกราคม 2561 | 918

การรายงานการนำเข้า – ส่งออกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) สำหรับปี 2561 เป็นต้นไป

การใช้ e-Form D สำหรับส่งออกไปอาเซียน 4 ประเทศ

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า มันสำปะหลัง และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง พ.ศ. 2560