เปลี่ยนการแสดงผล

ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


ขอเชิญคนไทยร่วมออกกำลังกายและกินอาหารที่มีประโยชน์  ในงาน Great Food Good Run 2018 ณ สนามศุภชลาศัย ในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ....(เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ถึง 6 ธันวาคม 2561)

การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติ การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จากการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561)

การ ต่ออายุ สินค้าตามมาตรการ/ความตกลง ตามระยะเวลาที่กำหนด (รายละเอียด)

“พาณิชย์” ชี้แจงปัญหาราคาปลาหมึกตกต่ำ

การยื่นคำขอรับการจัดสรรปริมาณการนำเข้าในโควตาสินค้าเกษตร ตามความตกลง WTO TAFTA และ TNZCEP สำหรับปี 2562

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ยางรถใหม่เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 พ.ศ. .... เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน 2561

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติ การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

คต. ส่งมอบความสุขต้อนรับปี 2562 ขยายเวลาให้บริการจนถึง เวลา 17.30 น. ตั้งแต่วันที่ 17-21 ธันวาคม 2561 คลิกรายละเอียด

ประกาศ! กําหนดใช้งาน Form AJ สําหรับส่งออกไปอินโดนีเซีย ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป