เปลี่ยนการแสดงผล

ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


ประชาสัมพันธ์การยื่นขอรับการจัดสรรสินค้าเกษตร 10 รายการ ในการเตรียมความพร้อมก่อนกรมฯ จะกำหนดให้ยื่นขอรับการจัดสรรฯ ปี 2562 ผ่านระบบ e - Quota

ผลกระทบจากการตราพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน ซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

สรุปผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติ การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2561

ขอชี้แจงประเด็น กรณีรัฐบาลเตรียมใช้นโยบายปรับโครงสร้างการผลิตเกษตรกรรม 23,300 ล้านบาท

ทดสอบใช้งานระบบ e-Form D ASW (Demo)

ชี้แจงกรณีเรียกร้องให้ตรวจสอบข้าวในสต็อกของรัฐบาล

โครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าสมุนไพรไทยไปเจรจาการค้าที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 29 สิงหาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและผลกระทบจากการตราร่างพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ. TCWMD)

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....