เปลี่ยนการแสดงผล

ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

การขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า กรณีผู้ประกอบการถูกขึ้นบัญชี Watch List

การสั่งซื้อแบบพิมพ์หนังสือรับรองฯ ผ่านเว็บไซต์

ขอชี้แจงประเด็น นสพ. ฐานเศรษฐกิจ ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 หัวข้อข่าว “สถานการณ์ราคามะพร้าวตกต่ำที่สุดในรอบ 10 ปี”

การชำระเงินค่าธรรมเนียม มส.  ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)

การขออนุญาตและการอนุญาตให้นำข้าวสาลีเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2)

1 กรกฎาคม 2561 ปิดระบบการให้บริการออก  Form A สวิตเซอร์แลนด์ และนอร์เวย์

การประชุม ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง

การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2561

ชี้แจงกรณีผลกระทบจากประเทศสหรัฐฯ เรียกเก็บอากรสินค้าเหล็กนำเข้า