เปลี่ยนการแสดงผล

ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


ปิดให้บริการออกหนังสือรับรองฯ ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 (คลิกรายละเอียด)

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กำหนดคุณธรรม ด้านจิตอาสา

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรม ณ บริเวณ ชั้น 4 Ecotopia สยามดิสคัฟเวอรี่ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 14 เมษายน 2562

ประกาศการปรับปรุงระบบ License สำหรับการขอรับใบอนุญาตฯ แบบ อ.2 (ข้าว) ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

ขอเชิญร่วมแสดงความเห็น ( ร่าง ) ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตให้ส่งช้างออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... (เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 4-22 มีนาคม 2562)

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการ หรือ ประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย (Agri Plus Award 2019)

ขอเชิญสมัครขอรับความช่วยเหลือภายใต้โครงการช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ปีงบประมาณ 2563

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้รถยนต์ที่ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ...

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม คต. ยกระดับการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าไทย ... ก้าวสู่ Thailand 4.0

ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมการค้าชายแดนภาคใต้ ณ อำเภอสุไหงโก-ลก ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2562 (คลิกสมัคร)