เปลี่ยนการแสดงผล

ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


ประชาสัมพันธ์งานให้คำปรึกษาฟอร์ม อี ตอบทุกข้อสงสัย ณ ห้องประชุม กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ ชั้น 14

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... (เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 4 - 18 กัยายน 2562)

ประกาศ ! กำหนดการใช้งานพิกัดศุลกากร HS 2017 ของ Form AK ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

ประกาศ ! กำหนดการใช้งานระบบฯ Form E ใหม่ ภายใต้พิกัดศุลกากร HS 2017 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

ประกาศ ! กำหนดการใช้งานพิกัดศุลกากร HS 2017 ของ Form D สำหรับเวียดนาม

แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2562

ประกาศ! กำหนดอายุใบอนุญาตนำเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้ว ยื่นคำขออนุญาตให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ยกเว้นการยื่นคำขอนำเข้ารถยนต์ท่ใช้แล้วเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก ยื่นคำขอจนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 (คลิกรายละเอียด)

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นการทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรสิทธิการนำเข้าสินค้าเกษตรภายใต้ความตกลง WTO จำนวน 9 รายการ

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) อนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562