เปลี่ยนการแสดงผล

ข่าวเด่น

ข่าวเด่น


กรมการค้าต่างประเทศเตรียมปิดระบบฯ ฟอร์ม ซีโอ (เม็กซิโก) และฟอร์ม ซีโอ (เม็กซิโก) พิเศษ* ตั้งแต่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

การขอความเห็นชอบการซื้อขายข้าวตามตัวอย่าง

ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป กรมฯ จะเปิดระบบ Electronic Signature and Seal (ESS) ให้บริการออก FORM AHK

การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐ เป็นการทั่วไป เข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน และสัตว์ ครั้งที่ 1/2562

ขอเชิญร่วมคณะเดินทางสำรวจศักยภาพและความพร้อมในพื้นที่ยุทธศาสตร์แนวชายฝั่งทะเล (ไทย กัมพูชา เวียดนาม) ระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2562

การออกหนังสือรับรองฯ Form AANZ ตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA)

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กำหนดคุณธรรม ด้านจิตอาสา

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรนวัตกรรม ณ บริเวณ ชั้น 4 Ecotopia สยามดิสคัฟเวอรี่ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 14 เมษายน 2562

ประกาศการปรับปรุงระบบ License สำหรับการขอรับใบอนุญาตฯ แบบ อ.2 (ข้าว) ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

ขอเชิญร่วมแสดงความเห็น ( ร่าง ) ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตให้ส่งช้างออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... (เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 4-22 มีนาคม 2562)