เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

แนวปฏิบัติและไขข้อปัญหาการเชื่อมโยง e-Form D วันที่ 16 สิงหาคม 2561

กรมการค้าต่างประเทศจัดฝึกอบรม เรื่อง

           "แนวปฏิบัติและไขข้อปัญหาการเชื่อมโยง e-Form D"

ในวันพฤหัสบดีที่  16  สิงหาคม  2561

      - รอบเช้า   เวลา 08.30 น. – 12.00 น. (รอบละ 80 คน) ปิดรับ
      - รอบบ่าย  เวลา 13.00 น. – 16.00 น. (รอบละ 80 คน) ปิดรับ
ณ  ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานมาตรฐานสินค้า (ติดศูนย์อาหาร) กรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์

Download กำหนดการสัมมนา

       - ทั้งนี้ขอกำหนดผู้เข้าร่วมอบรมฯ บริษัททละ 2 ท่านต่อรอบ และเลือกได้ 1 รอบเท่านั้น (ทั้งนี้หากจำนวนผู้สมัครมากกว่าที่กำหนดขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด) 

       - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ โทร. 0 2547 4830, 0 2547 4838 หรือ สายด่วน 1385 
       - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ : ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนาด้านล่างแบบลงทะเบียน (สามารถตรวจสอบรายชื่อภายใน 1-2 วันทำการ) 

สมัครเกินจำนวนบริษัทละ 2 ท่านที่กำหนดไว้ ขอยกเลิกเข้าร่วมสัมมนา (รอบเช้า)

1 นางชุติมา  แก้วทับทิม
2 นางสาวณัฐธันยพร   โชติสิริอดิรุจ
3 นางสาวอัญชนากร ปักเคทา

รอบเช้า ลำดับที่ 1-80

1 นางสาววณิชชา เจียตระกูล
2 นางสาวพาทินี บุญประสม
3 นางสาวภัทรานิษฐ์ วาศวิรุจน์ชัย
4 นางสาวยลวรรณ มีเมศกุล
5 นางนุชนาถ เกิดศิริบุตร์
6 นายกมล เกิดศิริบุตร์
7 นางสาวรัชนี อาคมธน
8 นางสาวพรสวรรค์ ภาษี
9 นางอุไรวรรณ บุญทองมี
10 นางสาวอุไรพร จันเทพา
11 นายสูรวิทย์ ประเสริฐ
12 นายสถิตคุณ คำถีระ
13 นายประทิ่น  หมกทอง
14 นางสุพรรณี รุ่งเรือง
15 นางสาวชนาภา ศรีพัฒโนทัย
16 นางสาวณัฐกานต์  ทับแฟง
17 นายชิษณุพงศ์ ร่มแก้ว
18 นางสาวกฤษณา สว่างวงษ์
19 นางสาววิไลลักษณ์ โชติวรรณวิวัฒน์
20 นางสาวนริศรา บุญอินทร์
21 นางวชิราภรณ์ สามา
22 นางสาววราภรณ์ สุนทรพจน์
23 นางสาวอรพรรณ เที่ยงตรง
24 นางสาวเพ็ญผกา โรจสวิศาส
25 นางสาวเพ็ชรรัตน์  ปิ่นจัตุรัส
26 นางอรพรรณ ทรงสุวรรณกุล
27 นางสาววรินดา เชื้อคำเพ็ง
28 นางสุกัญญา รอดดี
29 นางสาวธันยาภัทร์ สวัสดิ์กิจ
30 นางสาวลัดดาวัลย์ พลราษฎร์
31 นายจักรวรินทร์ พั้ววงศ์
32 นางสาวกนกวรรณ แย้มบรรจง
33 นายไกรฤกษ์ ทับไกร
34 Miss.Jiraporn Phanitchawalit
35 Miss.anchanakon pakkhetha
36 นายสุวัฒน์ กล้ากสิกรรม
37 นางสาวพิมกนก สุขชัย
38 นางสาวอรยา ผ่องประภัสสร
39 นางสาวสุรางรัตน์ พรหมชัยนันท์
40 นางสาวทัศยา  สถานสถิตย์
41 นางสาวประภาศรี มีหนุน
42 นางสาวพรรณธิรา ปรียงค์
43 นายเชษฐา วิวัฒน์วรกุลชัย
44 นางนุชนารท บุตรลพ
45 นายไพรัช บุตรลพ
46 นางสาวสุพัตรา คงทอง
47 นายสุรกาญจน์ บุณยบวรศักดิ์
48 นางสาวสิริกาญจน์ กิตติพัชรพงศ์
49 นางสาวรัชดา แงะสัมฤทธิ์
50 นางสาวปัณณฑร หงษ์คำดี
51 นางสาวสมบูรณ์ ปานทะเล
52 นายสราวุธ วงษ์สุข
53 นางสาวจริยา เปาะทองคำ
54 นางสาวผุสดี หยูทองคำ
55 นายคุณานนต์ ไข่บัว
56 นางสาวอินธิรา เรือนปานันท์
57 นางสาวนฤมล ทุมมา
58 นางสาวเดือนเพ็ญ ผงชานัน
59 นางณัฐสิญา ศรีมิ่งขวัญชัย
60 นางสาวยุภาพร เลขะแมน
61 นางสาวเกษร เรืองกูล
62 นางสาวสุกัญญา  พงศ์จรรยานุกูล
63 นางสุกัญญา  บุญส่ง
64 นางสาวศุภานัน ผิวขำ
65 นางสาวช่อทิพย์ เพียรทอง
66 นางสาวนริสรา  รัตนเบญจสุข
67 นายบริพันธ์ ภานุสุนทร
68 นางสาวนันทนิตย์ ครุฑนอก
69 นางสาวพรหมพักตร์ แซ่ม้า
70 นางสาวชนิดา  บริสุทธิ์
71 นางสาวเพ็ญจันทร์ วันชัย
72 นายอานันท์ เพ็ชรตระกูล
73 นางสาวปานทิพย์ หาญวารี
74 นางสาววัชราภรณ์ ธรรมานนท์
75 นายเกริกชัย พงศ์ปริตร
76 นายโชติธนินทร์ แบมขุนทด
77 นายอภิรักษ์ ปรียาภรณ์มารวิช
78 นางสาวมณีวรรณ จิรวรวงศ์
79 นายโดม วัจนคุปต์
80 นายกวีรัตน์ สังขรัตน์

สมัครเกินจำนวนบริษัทละ 2 ท่านที่กำหนดไว้ ขอยกเลิกเข้าร่วมสัมมนา (รอบบ่าย)

1 นางสาวสุวรรณา จันทร์ทอง
2 นางสาวสุดารัตน์ คชแสง
3 นางสาวอังคณา  รัตนสถิตย์
4 นางสาวธาดารัตน์ สนั่นชาติ
5 นางชนิดาภา หู้เต็ม

รอบบ่าย ลำดับที่ 1-80

1 นางสาวณัฐพร แก้วประจุ
2 นายนิรวิทธ์ สิระวิทยาวานิช
3 Mr.Wasin Khantitatsakul
4 Miss.Kanthima Suwannasri
5 นางสาวสุวดี อนุดีเก้า
6 นางสาวกาญจนา ม่วงศรีงาม
7 นายไพบูลย์ กรดงาม
8 นางสาวสุภัชชา อ่อนละมูล
9 Mr.Worawuth  Kulwuthivilas
10 นางสาวพรรณี  สดสว่าง
11 นายอนันท์ ข่าวคำ
12 นางสาวอาลิษา ม่วงท้วม
13 นายสราวุฒิ ต้นวีระพงษ์ศิริ
14 นางระพิณธรณ์ เอโกบล
15 นางสาวญาณิศา เตชะภูสิทธิพงศ์
16 นางสาวดวงชนก สอนบุญตา
17 นายมารุต แช่มช้อย
18 นางสาวสิรินพร ปักปิ่นเพชร
19 นางสาวทักษพร เวียงจันทร์
20 นางสาววิจิตรา พลภักดี
21 นางสาววรลักษณ์ ขำเนตร
22 นางศรีอาภา พลชาติ
23 นายคชาวุธ โกมลนิมิ
24 นายศิวาณัฎฐ์ สัมฤทธิ์สุทธิ์
25 นางสาววันวิสา สุขนาพันธ์
26 นางสาวสารินี โรจนาภา
27 นายนพพล พันธ์โพธิ์ทอง
28 นายอภิชาติ สุวรรณสิทธิ์
29 นางสาวธาดารัตน์ สนั่นชาติ
30 นางสาวบังเอิญ ฉายา
31 นางสาวพนิดา คงคาเพชร
32 นางสาวพฤกษา สิงขรเขตร์
33 นางไพรินทร์ ศรีประดิษฐ์
34 นางสาวภาวิณี วังชิ้น
35 นางสาวธนภรณ์ รอดประเสริฐ
36 นางสาวชลิกานต์ ดำรักษ์
37 นางสาวน้ำผึ้ง มะลิทอง
38 นายณัฐพล โลกิตสถาพร
39 นายอดิเทพ เจริญรูป
40 นายภาสกร เขียวคลี่
41 นางสาวเพ็ญพร เกัยรติธีรพงศ์
42 นางสาวมาลีรัตน์ เกัยรติธีรพงศ์
43 นางสุทิศา ธนารักเกียรติ
44 นางธิภาวัลย์ พลจันทร
45 นางสาวเจนเนตร เรียงรวบ
46 นางสาวอัญญาณี เหลาหา
47 นางสาวปรียานุช พรหมสุภา
48 นายธรรมนูญ สง่าเนตร
49 นางสาวปิ่นนรา พุ่มคง
50 นางสาวณัฐกานต์ ณ สงขลา
51 นางมนันญา นากรุงศรี
52 นายจิรพงษ์ เส้งประชา
53 นางสาวจาริยา เจริญฤทธิ์
54 นางสาวพิภัทรา สุกใส
55 นายวีรวิทย์ พัชรพิศาลสกุล
56 นางสาวธัญยธรณ์ สุขสิริธนานันท์
57 Mrs.SARITA CHAIYABIN
58 Miss.JIRAPRAPHA SORNHUNG
59 นางสาวบงกชกร โชติพันธ์
60 นางสาวทิพวรรณ พลอยแสง
61 นางสาวรัชนียา อินทฉิม
62 นายสุทัศน์ เขียวอ่อน
63 นางสาวชนาทิพย์ มุ่งเจริญวงศ์
64 นางสาวสุวิมล อาทรอุดมสุข
65 นายอาณัติ รัศมีทวีสุข
66 นายยศนนท์ โพธิเกษม
67 นางสาวชนัญชิดา บุรุษเลี่ยม
68 นางสาวสุชาดา สุระเวช
69 นายชลิต กูบกระบี่
70 นางวรรณา ตุ้ยดี
71 นางสาวณัฏฐ์ปัณชญา บุลภรณ์จิรโชติ
72 นางสาวพิมพ์พจี สุทธิอรรคเวช
73 นางสาววีรวรรณ รุ่งเรือง
74 นางสาวขวัญเรือน จันทร์ทรี
75 นางสาวศิริขวัญ ตัวละมูล
76 นางสาวจารุพิณ พิภพธเนศ
77 นางสาววชิราภรณ์ เทศวัง
78 นายเอกวิทย์ อำนวยพร
79 นางสาวอนัญญา ภักดีมี
80 นางสาวสมใจ เลิศเสริมมสุข