เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

ประกาศ! กำหนดอายุใบอนุญาตนำเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้ว ยื่นคำขออนุญาตให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ยกเว้นการยื่นคำขอนำเข้ารถยนต์ท่ใช้แล้วเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก ยื่นคำขอจนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 (คลิกรายละเอียด) | 572 

             ประกาศกรมการค้าต่างประเทศกำหนดอายุใบอนุญาตนำเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้วทุกประเภทสิ้นสุดในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 จึงขอความร่วมมือผู้ประสงค์จะนำเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้วทุกประเภทยื่นคำขออนุญาตให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562

            ยกเว้น การยื่นคำขอนำเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้วเพื่อปรับสภาพแล้วส่งออก สามารถยื่นคำขอได้จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2562


 

            ทั้งนี้ ผู้ประส่งค์นำเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้วทุกประเภทจะต้องได้รับใบอนุญาตก่อนนำเข้าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร และผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องดำเนินการนำเข้าสินค้าภายในอายุใบอนุญาตดังกล่าว


(คลิกอ่านประกาศ)

 

เอกสารแนบ