เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

การขอจัดสรรปริมาณการนำเข้าในโควตาสินค้าเกษตรตามความตกลง WTO TAFTA และTNZCEP ครั้งที่ 2 ปี 2562 สำหรับสินค้าเกษตร 10 รายการ | 1601 

            กรมการค้าต่างประเทศได้กำหนดให้มีการจัดสรรโควตานำเข้าสินค้าเกษตรตามความตกลง WTO TAFTA และ TNZCEP ครั้งที่ 2 ปี 2562 ภายในเดือนกรกฎาคม 2562 จากปริมาณที่แจ้งคืนของ ผู้ได้รับจัดสรรในครั้งที่ 1 สำหรับสินค้าจำนวน 10 รายการ ได้แก่ ชา พริกไทย ลำไยแห้ง เมล็ดกาแฟ ผลิตภัณฑ์กาแฟหรือกาแฟสำเร็จรูป เนื้อมะพร้าวแห้ง มะพร้าวและมะพร้าวฝอย น้ำมันมะพร้าวและแฟรกชันของน้ำมันมะพร้าว กากถั่วเหลือง (เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภค และเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ) และมันฝรั่ง  

           โดยผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรรโควตานำเข้าครั้งที่ 1 สำหรับสินค้าเกษตร 10 รายการข้างต้นหากไม่ประสงค์จะนำเข้าหรือนำเข้าเพียงบางส่วนสามารถแจ้งคืนปริมาณที่ไม่นำเข้าดังกล่าวต่อกรมการค้าต่างประเทศ  

           ทั้งนี้ ในการจัดสรรโควตาสินค้าเกษตรตามความตกลง WTO TAFTA และ TNZCEP ครั้งที่ 2 ผู้ประกอบการที่ได้รับจัดสรรโควตานำเข้าครั้งที่ 1 สามารถยื่นขอยกเลิกการขอรับการจัดสรรฯ โควตานำเข้า ครั้งที่ 2 ต่อกรมการค้าต่างประเทศได้ และหากประสงค์จะขอรับการจัดสรรฯ โควตานำเข้าครั้งที่ 2 เพิ่มเติม จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดสรรโควตานำเข้าครั้งที่ 1 และต้องมีประวัติการนำเข้าทั้งกรณีในโควตาและนอกโควตา (ตามความตกลงที่ยื่นขอ) เฉลี่ยย้อนหลังภายใน 36 เดือนนับแต่เดือนมิถุนายน 2561 เท่านั้น 


           ผู้ประกอบการสามารถยื่นความประสงค์ดังกล่าวข้างต้นต่อกรมการค้าต่างประเทศได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://e-quota.dft.go.th ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 นี้ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า โทร. 0-2547-4734 หรือ 0-2547-4771-86 ต่อ 4714 – 4718

เอกสารแนบ