เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

ประกาศการปรับปรุงระบบ License สำหรับการขอรับใบอนุญาตฯ แบบ อ.2 (ข้าว) ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป | 846 

           ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป กรมฯ ได้ปรับปรุงหน้ากรอกคำขอใบอนุญาตส่งออกสินค้าข้าว (แบบ อ.2 ข้าว-เพื่อการค้า) เพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และอำนวยความสะดวกทางการค้าแก่ผู้ส่งออกสินค้าข้าว ดังนั้น ผู้ประกอบการที่จะขอรับใบอนุญาตส่งออกสินค้าข้าว (แบบ อ.2 – เพื่อการค้า) ขอให้ดำเนินการดังนี้ 

          1. วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. ปิดการใช้งานระบบออกใบอนุญาตฯ ดังนั้น หากยื่น ขอรับใบอนุญาตฯ แบบ อ.2 (ข้าว-เพื่อการค้า) ขอให้มารับใบอนุญาตฯ ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 16.30 น. 

          2. ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 8.00 น. เริ่มใช้งานระบบออกใบอนุญาตฯ สำหรับการขอแบบ อ.2 (ข้าว-เพื่อการค้า) แบบใหม่ โดย 
                  2.1 พิจารณาเลือกประเภทกลุ่มย่อยของสินค้าข้าวเอกชนที่จะส่งออกให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มใหม่ 3 กลุ่มย่อย (กลุ่มสินค้าข้าวตามมาตรฐาน กลุ่มสินค้าข้าวตามตัวอย่าง และกลุ่มสินค้าข้าวทั่วไป) รายละเอียดดาวน์โหลดเอกสารแนบ 
                  2.2 ระบุเลือกประเภทกลุ่มย่อยสินค้าข้าวเอกชนในแบบคำขอ อ.2 (ข้าว) เพียงประเภทเดียวเท่านั้น มิเช่นนั้นจะไม่สามารถบันทึกและส่งคำขอฯ เข้าระบบการให้บริการฯ ได้  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-547-4828 หรือ 02-547-4831 หรือ 02-547-4830 และสายด่วน 1385

เอกสารแนบ