เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

ขอเชิญสมัครขอรับความช่วยเหลือภายใต้โครงการช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ปีงบประมาณ 2563 | 671 

การรับสมัครโครงการเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการ 
ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ปีงบประมาณ 2563


           เพื่อให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการรับสมัครโครงการเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพื่อการปรับตัว ของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า เป็นไปอย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ ตามที่กรมการค้าต่างประเทศในฐานะหน่วยงานที่ทําหน้าที่บริหารจัดการโครงการเงินช่วยเหลือ เพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า จะให้ความช่วยเหลือ โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สําหรับดําเนินการตามโครงการดังกล่าว 
           คณะกรรมการบริหารเงินช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับ ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ออกประกาศรับสมัครโครงการเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของ ภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ