เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า | 839 


        เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดรับแสดงความเห็นถึงเวลา 16.30 น.)


         1. (ร่าง) กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอจดทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน และเงื่อนไขในการปฏิบัติของผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน พ.ศ. ....
          (คลิกแสดงความคิดเห็น)
         2. (ร่าง) กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า และเงื่อนไขในการปฏิบัติของผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า พ.ศ. .... 
         (คลิกแสดงความคิดเห็น)
        3. (ร่าง) กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า และเงื่อนไขในการปฏิบัติของผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า พ.ศ. .... 
        (คลิกแสดงความคิดเห็น)

เอกสารแนบ