เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

ประกาศ! ผลการจัดสรรปริมาณนำเข้าสินค้า 11 รายการ สำหรับปี 2562 | 789 


  - ผลการจัดสรรปริมาณมันฝรั่ง ชา เมล็ดกาแฟ และกาแฟสำเร็จรูป ที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน ตามความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย สำหรับภาษีในโควตา ปี 2562 พ.ศ. 2562


  - ผลการจัดสรรปริมาณมันฝรั่ง ที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วนตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด์ สำหรับภาษีในโควตา ปี 2562 พ.ศ. 2562
  - ผลการจัดสรรปริมาณชา ที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีในโควตา ตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สําหรับปี 2562 พ.ศ. 2562
  - ผลการจัดสรรปริมาณมะพร้าวและมะพร้าวฝอย ที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีในโควตา ตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลกา (WTO) ปี 2562 พ.ศ. 2562
  - ผลการจัดสรรปริมาณผลิตภัณฑ์กาแฟ ที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับปี 2562 พ.ศ. 2562
  - ผลการจัดสรรปริมาณเมล็ดกาแฟ ที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีในโควตา ตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สําหรับปี 2562 พ.ศ. 2562
  - ผลการจัดสรรปริมาณพริกไทย ที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีในโควตา ตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สําหรับปี 2562 พ.ศ. 2562
  - ผลการจัดสรรปริมาณลำไยแห้ง ที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับปี 2562 พ.ศ. 2562
  - ผลการจัดสรรปริมาณกากถั่วเหลืองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภค และเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับปี 2562 พ.ศ. 2562
  - ผลการจัดสรรปริมาณเนื้อมะพร้าวแห้ง ที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับปี 2562 พ.ศ. 2562
  - ผลการจัดสรรปริมาณน้ำมันมะพร้าวและแฟรกชันของน้ำมันมะพร้าว ที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับปี 2562 พ.ศ. 2562

เอกสารแนบ