เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนการเป็นหน่วยงานพาณิชย์คุณธรรม | 199 

         โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีคุณธรรม และจริยธรรม เกิดความเข้มแข็ง สามัคคี มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เป็นองค์กรน่าอยู่ภายใต้คุณธรรม 4 ประการ ได้แก่
             - พอเพียง
             - วินัย
             - สุจริต
             - จิตอาสา
         ปรากฏเป็น Slogan ที่ว่า "เป็นองค์กรคุณธรรมและเที่ยงธรรม ควบคู่กับงานบริการที่มีคุณภาพ"


เอกสารแนบ