เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

คต. ปรับแก้ไข/เพิ่มหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำเข้ามะพร้าวผลตามความตกลง AFTA ดังนี้ | 724 

     1. คต. จะออกหนังสือรับรอง (แบบ ต.2) สำหรับนำเข้าสินค้ามะพร้าวพิกัดฯ 0801.12.00, 0801.19.10 และ 0801.19.90 ตามความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้ามะพร้าว ภายใต้คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช

     2. ผู้นำเข้ามะพร้าว พิกัดฯ 0801.12.00 และ 0801.19.90 ต้องรายงานบัญชีสมดุลแปรสภาพมะพร้าวผลเป็นเนื้อมะพร้าวขาวภายหลังการนำเข้า

     3. ผู้นำเข้ามะพร้าว ต้องรับรองว่าจะไม่นำมะพร้าวนำเข้าไปกะเทาะภายนอกโรงงานของตนเอง

     4. ผู้นำเข้าไม่ปฏิบัติตามประกาศกรมฯ จะถูกพักหรือเพิกถอนการขึ้นทะเบียน จะไม่สามารถขอหนังสือรับรอง (แบบ ต.2) ได้ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวข้างต้นจะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้อนไป


รายละเอียดประกาศกรมฯ
     - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน สำหรับเมล็ดถั่วเหลือง มะพร้าว เนื้อมะพร้าวแห้ง และน้ำมันมะพร้าว ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ประกาศแก้ไข/เพิ่มเติม)
     - ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการการ และเงื่อนไขในการขอและการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมดหรือบางส่วน สำหรับเมล็ดถั่วเหลือง มะพร้าว เนื้อมะพร้าวแห้ง และน้ำมันมะพร้าว ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. 2553 (ประกาศเดิม)

เอกสารแนบ