เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ข่าวเด่น

ชี้แจงกรณีเรียกร้องให้ตรวจสอบข้าวในสต็อกของรัฐบาล | 275 


กรมการค้าต่างประเทศชี้แจงกรณีเรียกร้องให้ตรวจสอบข้าวในสต็อกของรัฐบาล 

           นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีสื่อออนไลน์เรียกร้องหาผู้รับผิดชอบกรณีข้าวในสต็อกรัฐบาลที่ยังติดค้างอยู่ในคลังสินค้าขององค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ไม่สามารถนำออกมาระบายได้เพราะมีข้าวหายไปจากบัญชีการตรวจนับเป็นจำนวนมาก นั้น 

           กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการพิจารณาระบายข้าว ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงว่า นับตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้ามาบริหารประเทศ ได้ตั้งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) มาบริหารจัดการข้าวที่มีอยู่ในสต็อกของรัฐที่เกิดจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งเก็บรักษาอยู่ในคลังสินค้าขององค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) โดยเริ่มจากการตรวจสอบความมีอยู่จริงของข้าวทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ จากข้อมูลที่ อคส. และ อ.ต.ก. ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลรักษาข้าวในสต็อกของรัฐตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลที่ผ่านมา ได้รายงานตัวเลขทางบัญชี ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 มีปริมาณรวม 18.70 ล้านตัน โดยมีผลการตรวจสอบด้านปริมาณและคุณภาพข้าวทั้งสิ้น 17.76 ล้านตัน ซึ่งใช้เป็นบัญชีตั้งต้นของการระบายข้าวในสต็อกของรัฐของรัฐบาลปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม พบว่า มีตัวเลขส่วนต่างทางบัญชีของ อคส. และ อ.ต.ก. ปริมาณ 0.94 ล้านตัน คณะกรรมการ นบข. จึงได้มอบหมายให้ อคส. และ อ.ต.ก. ตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปริมาณข้าว 0.94 ล้านตัน เพื่อให้ได้ปริมาณข้าวที่เป็นข้อยุติสุดท้ายก่อนพิจารณานำออกมาระบายเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของรัฐต่อไป 

          นายอดุลย์ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาคณะกรรมการ นบข. และคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว ได้มีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของ อคส. และ อ.ต.ก. มาเป็นระยะ และเพื่อให้การตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเป็นไปด้วยความรอบคอบ และรัดกุม คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวจึงได้ส่งข้อมูลที่ได้รับรายงานจาก อคส. และ อ.ต.ก. ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในฐานะหน่วยงานกลางที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือของทุกฝ่าย เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีของ อคส. และ อ.ต.ก. ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวจะได้ติดตามความคืบหน้าผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อไป อย่างไรก็ดี การบริหารจัดการข้าวในสต็อกของรัฐที่ผ่านมาได้มีการกำหนดขั้นตอน กระบวนการทำงาน และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ดังนั้น จึงขอให้สาธารณชนมั่นใจและเชื่อมั่นว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ การตรวจสอบดังกล่าวต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยหากผลการตรวจสอบพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นหรือมีผู้เข้าไปมีส่วนร่วม ก็จะถูกดำเนินการทางกฎหมายโดยเคร่งครัดต่อไป  


(คลิกรับชมการชี้แจง)


อธิบดีแถลงข่าว_๑๘๐๘๐๓_0001อธิบดีแถลงข่าว_๑๘๐๘๐๓_0002อธิบดีแถลงข่าว_๑๘๐๘๐๓_0005อธิบดีแถลงข่าว_๑๘๐๘๐๓_0006อธิบดีแถลงข่าว_๑๘๐๘๐๓_0007อธิบดีแถลงข่าว_๑๘๐๘๐๓_0008
อธิบดีแถลงข่าว_๑๘๐๘๐๓_0009อธิบดีแถลงข่าว_๑๘๐๘๐๓_0010อธิบดีแถลงข่าว_๑๘๐๘๐๓_0011อธิบดีแถลงข่าว_๑๘๐๘๐๓_0012

เอกสารแนบ