เปลี่ยนการแสดงผล

แบบแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตให้ส่งช้างออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ....

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง)

       ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตให้ส่งช้างออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ....


Download เอกสารประกอบการแสดงความคิดเห็น
      - คำชี้แจงสำหรับการให้ความเห็น (ร่าง) ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตให้ส่งช้างออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ....


เปิดรับแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 4 - 22 มีนาคม 2562 (วันที่ 22 มีนาคม 2562 เปิดรับแสดงความเห็นถึงเวลา 16.30 น.)


แบบแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ระเบียบกระทรวงพาณิชย์

 • ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้แสดงความคิดเห็น
 • เลขที่ / ถนน / ตำบล

  Street Address 2

  อำเภอ

  จังหวัด

  รหัสไปรษณีย์

  ประเทศ
 • ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์

 •       ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตให้ส่งช้างออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ....
 • ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม