เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงความเห็น (ร่าง) กฎกระทรวงกําหนดลักษณะการให้การอุดหนุนแก่การส่งออก

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง)

กฎกระทรวงกําหนดลักษณะการให้การอุดหนุนแก่การส่งออก พ.ศ. ...

      เปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วัตั่งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 ถึง 9 เมษายน 2561 (วันที่ 9 เมษายน 2561 เปิดรับแสดงความเห็นถึงเวลา 16.30 น.)

เอกสารแนบ