เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงความเห็น (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณประโยชน์ที่ได้รับจากการอุดหนุนซึ่งสิตค้าจากต่างประเทศ

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง)

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณประโยชน์ที่ได้รับจากการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. ...

      เปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วัตั่งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 ถึง 9 เมษายน 2561 (วันที่ 9 เมษายน 2561 เปิดรับแสดงความเห็นถึงเวลา 16.30 น.)

เอกสารแนบ