เปลี่ยนการแสดงผล

ความตกลงเขตการค้าเสรี อาเซียน - จีน

ความตกลงเขตการค้าเสรี อาเซียน - จีน
(
Asean-China  Free  Trade  Agreement : ACFTA)
 
วัตถุประสงค์
เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ (บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประสาธิประไตยประชาชนลาว มาเลเซีย เมียนมา สาธารัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน) โดยมุ่งขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกัน เพื่อให้ประเทศภาคีความตกลงฯ มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ         
มีผลบังคับใช้
1 มกราคม 2547
ขอบเขตของสินค้า
ประเทศสมาชิกอาเซียนและจีน จะให้สิทธิพิเศษฯ แก่สินค้าเกือบทุกรายการ
ปัจจุบันยกเลิกอัตราภาษีภายใต้ ACFTA แล้วกว่าร้อยละ 90 ของรายการสินค้า หรือราว 8,000 กว่ารายการ
การลดหย่อนภาษี
                                                                                     
 
 
1. สินค้าที่นำมาเร่งลดภาษีทันที (Early  Harvest) 
    - 1 ต.ค. 46  ไทย-จีน  พิกัด 07-08  ลดอัตราภาษีเป็น 0
    - 1 ม.ค. 47  อาเซียน-จีน  พิกัด 01-08  ลดอัตราภาษีเป็น 0  ภายใน 3 ปี
      
2. สินค้าปกติ (Normal Track: NT)  เริ่ม 20 ก.ค. 48  แบ่งการลดเป็น 2 ส่วน
    - NT I   ลดอัตราภาษีเป็น 0 ภายใน 5 ปี (2553)
    - NT II   ลดอัตราภาษีเป็น 0 ภายใน 7 ปี (2555)   ทั้งไทยและจีน
ไม่เกินประเทศละ 150 รายการ
      
3. สินค้าอ่อนไหว  แบ่งการลดเป็น 2 ส่วน
     - Sensitive  List (SL)   ลดอัตราภาษีเป็น 20%  ในปี 2555  และเหลือ 0-5% ในปี 2558
      
จีน มี 161 รายการ  
ไทย มี 242 รายการ
    - Highly  Sensitive  List (HSL)  ลดอัตราภาษีเป็น 50%  ในปี 2558 และ ไม่ลดลงอีก                    

                จีน มี 100 รายการ  

               ไทย มี 100 รายการ    

ตารางการลดภาษีนำเข้าของแต่ละประเทศสมาชิก

จีน   ไทยฟิลิปปินส์   มาเลเซีย   บรูไน  สิงคโปร์

อินโดนีเซีย   กัมพูชา   พม่า   ลาว   เวียดนาม

กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)
- กฎทั่วไป(General Rule)
ซึ่งเป็นกฎหลักหรือกฎทั่วไป 
ใช้กับทุกสินค้า
 
 
 
 
หลักเกณฑ์ว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า 
1. ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาหรือผลิตขึ้นโดยใช้วัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด (Wholly Obtained Goods)  หรือ
2. ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาหรือผลิตขึ้นโดยมิได้ใช้วัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด  โดยมีสัดส่วนของวัตถุดิบที่มีถิ่นกำเนิดภายในประเทศภาคีอาเซียนและจีน (Regional Value Content: RVC)  ไม่น้อยกว่า 40% ของราคา F.O.B.
- กฎเฉพาะสินค้า(Product Specific Rule: PSR)
เป็นกฎที่ใช้กับสินค้าเฉพาะรายการ หรือ กฎที่ยกเว้นจากกฎทั่วไป
 
 
 
หมายเหตุ: HS2012 อ้างอิงตามประกาศกรมศุลกากรที่ 94/2558
การขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีภายใต้ FTA อาเซียน-จีน
สินค้าที่กำเนิดหรือผลิตได้ดังกล่าวข้างต้น จะต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form E  ไปแสดงต่อศุลกากรประเทศผู้นำเข้า
 

 เอกสารแนบ

ความตกลงเขตการค้าเสรี อาเซียน - จีน
(
Asean-China  Free  Trade  Agreement : ACFTA)
 
วัตถุประสงค์
เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ (บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประสาธิประไตยประชาชนลาว มาเลเซีย เมียนมา สาธารัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน) โดยมุ่งขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกัน เพื่อให้ประเทศภาคีความตกลงฯ มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ         
มีผลบังคับใช้
1 มกราคม 2547
ขอบเขตของสินค้า
ประเทศสมาชิกอาเซียนและจีน จะให้สิทธิพิเศษฯ แก่สินค้าเกือบทุกรายการ
ปัจจุบันยกเลิกอัตราภาษีภายใต้ ACFTA แล้วกว่าร้อยละ 90 ของรายการสินค้า หรือราว 8,000 กว่ารายการ
การลดหย่อนภาษี
                                                                                     
 
 
1. สินค้าที่นำมาเร่งลดภาษีทันที (Early  Harvest) 
    - 1 ต.ค. 46  ไทย-จีน  พิกัด 07-08  ลดอัตราภาษีเป็น 0
    - 1 ม.ค. 47  อาเซียน-จีน  พิกัด 01-08  ลดอัตราภาษีเป็น 0  ภายใน 3 ปี
      
2. สินค้าปกติ (Normal Track: NT)  เริ่ม 20 ก.ค. 48  แบ่งการลดเป็น 2 ส่วน
    - NT I   ลดอัตราภาษีเป็น 0 ภายใน 5 ปี (2553)
    - NT II   ลดอัตราภาษีเป็น 0 ภายใน 7 ปี (2555)   ทั้งไทยและจีน
ไม่เกินประเทศละ 150 รายการ
      
3. สินค้าอ่อนไหว  แบ่งการลดเป็น 2 ส่วน
     - Sensitive  List (SL)   ลดอัตราภาษีเป็น 20%  ในปี 2555  และเหลือ 0-5% ในปี 2558
      
จีน มี 161 รายการ  
ไทย มี 242 รายการ
    - Highly  Sensitive  List (HSL)  ลดอัตราภาษีเป็น 50%  ในปี 2558 และ ไม่ลดลงอีก                    

                จีน มี 100 รายการ  

               ไทย มี 100 รายการ    

ตารางการลดภาษีนำเข้าของแต่ละประเทศสมาชิก

จีน   ไทยฟิลิปปินส์   มาเลเซีย   บรูไน  สิงคโปร์

อินโดนีเซีย   กัมพูชา   พม่า   ลาว   เวียดนาม

กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)
- กฎทั่วไป(General Rule)
ซึ่งเป็นกฎหลักหรือกฎทั่วไป 
ใช้กับทุกสินค้า
 
 
 
 
หลักเกณฑ์ว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า 
1. ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาหรือผลิตขึ้นโดยใช้วัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด (Wholly Obtained Goods)  หรือ
2. ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาหรือผลิตขึ้นโดยมิได้ใช้วัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด  โดยมีสัดส่วนของวัตถุดิบที่มีถิ่นกำเนิดภายในประเทศภาคีอาเซียนและจีน (Regional Value Content: RVC)  ไม่น้อยกว่า 40% ของราคา F.O.B.
- กฎเฉพาะสินค้า(Product Specific Rule: PSR)
เป็นกฎที่ใช้กับสินค้าเฉพาะรายการ หรือ กฎที่ยกเว้นจากกฎทั่วไป
 
 
 
หมายเหตุ: HS2012 อ้างอิงตามประกาศกรมศุลกากรที่ 94/2558
การขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีภายใต้ FTA อาเซียน-จีน
สินค้าที่กำเนิดหรือผลิตได้ดังกล่าวข้างต้น จะต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form E  ไปแสดงต่อศุลกากรประเทศผู้นำเข้า