เปลี่ยนการแสดงผล

ความตกลงการค้าเสรี อาเซียน - เกาหลี

ความตกลงการค้าเสรี   อาเซียน   เกาหลี
(
ASEAN  Republic of Korea Free Trade Agreement: AKFTA )
 
 
วัตถุประสงค์ เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ (บรูไนดารุสชาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย เมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย) และสาธารณรัฐเกาหลี โดยมุ่งขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกัน เพื่อให้ประเทศภาคีความตกลงฯ สามารถลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาให้น้อยลง
มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2553
ขอบเขตของสินค้า เกาหลี ให้สิทธิพิเศษฯ แก่สินค้าเกือบทุกรายการ ยกเว้นเพียงสินค้า Exclusion List ซึ่งมีไม่เกิน 3%
ไทย ให้สิทธิพิเศษฯ แก่สินค้าเกือบทุกรายการ ยกเว้นเพียงสินค้า Exclusion List ซึ่งมีไม่เกิน 3%
การลดหย่อนภาษี
 1. สินค้าปกติ (จำนวน 90% ของสินค้าทั้งหมด) แบ่งการลดเป็น 2 ส่วน
  • ลดอัตราภาษีเป็น 0 ทันที จำนวน 9,927 รายการ
  • ลดอัตราภาษีเป็น 0 ภายใน 1 ม.ค. 2553 จำนวน 475 รายการ
  • เช่น เครื่องจักร เครื่องไช้ไฟฟ้า มอร์เตอร์ ยางรถยนต์ แผ่นชิ้นไม้อัด กากน้ำตาล น้ำตาลดิบ เส้นด้าย เนื้อปลา
 2. สินค้าอ่อนไหว (จำนวน 10% ของสินค้าทั้งหมด) แบ่งการลดเป็น 2 ส่วน
  • Sensitive Track (ST) รายการสินค้าอ่อนไหว (Sensitive List) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
   • กลุ่ม 1 ลดภาษีให้เหลือไม่เกิน 20% ภายใน 1 ม.ค. 2555
   • กลุ่ม 2 ลดภาษีให้เหลือ 0-5% ภายใน 1 ม.ค. 2559 เช่น ไม้อัดอื่นๆ บอลล์แบริ่ง ข้าวโพดหวาน มันสำปะหลังแช่แข็ง
  • Highly Sensitive Track (HST) รายการสินค้าอ่อนไหวสูง (Highly Sensitive List) แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ
   • กลุ่ม A ลดภาษีให้เหลือไม่เกิน 50% ภายใน 1 ม.ค. 2559 เช่น กุ้งแช่เย็น ชีส ส้ม แอปเปิ้ล และลูกแพร์
   • กลุ่ม B ลดภาษีลง 20% จากปัจจุบัน ภายใน 1 ม.ค. 2559 เช่น มันสำปะหลังอัดเม็ด โมดิโฟด์สตาร์ซ ผลไม้กระป๋อง ผลไม้แช่แข็ง น้ำตาลทราย
   • กลุ่ม C ลดภาษีลง 50% จากปัจจุบัน ภายใน 1 ม.ค. 2559 เช่น ข้าวโพด สตาร์ซอื่นๆ แตงอื่นๆ เบียร์ กาว
   • กลุ่ม D สินค้าโควตาภาษี เช่น กุ้งแช่แข็ง แช่เย็น แป้งมันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปลาหมึก กุ้งแปรรูป
   • กลุ่ม E สินค้าไม่ลดภาษี เช่น ข้าว ไฟเบอร์บอร์ด ไก่สด แช่เย็น แช่เข็งและแปรรูป ปลาทูน่ากระป๋อง ผลไม้สด
ตารางการลดภาษีนำเข้าของแต่ละประเทศสมาชิก
เกาหลี ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย บรูไน สิงคโปร์ อินโดนีเซีย กัมพูชา พม่า ลาว เวียดนาม
กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า
- กฎทั่วไป

ซึ่งเป็นกฎหลักหรือกฎทั่วไป ใช้กับทุกสินค้า
หลักเกณฑ์ว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า
 1. ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาหรือผลิตขึ้นโดยใช้วัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด (Wholly Obtained Goods) หรือ
 2. ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาหรือผลิตขึ้นโดยมิได้ใช้วัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด โดยมีสัดส่วนของวัตถุดิบที่มีถิ่นกำเนิดภายในกลุ่มประเทศภาคี (อาเซียนและเกาหลี) ไม่น้อยกว่า 40% ของราคา F.O.B. หรือ
 3. ผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านกระบวนการผลิตจนเกิดการเปลี่ยนแปลงพิกัดศุลกากรในระดับ 4 หลัก (Change of Tariff Heading)
กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin) และ ระเบียบปฏิบัติฯ (Operational Certification Procedure) ที่ปรับปรุงใหม่
- กฎเฉพาะสินค้า (Product Specific Rules : PSR) เป็นกฎที่ใช้กับสินค้าเฉพาะรายการ หรือ กฎที่ยกเว้นจากกฎทั่วไป (กฎถิ่นกำเนิดเฉพาะสินค้า HS2012)
การขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีภายใต้ FTA อาเซียน-เกาหลี สินค้าที่กำเนิดหรือผลิตได้ดังกล่าวข้างต้น จะต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form AK

 เอกสารแนบ

ความตกลงการค้าเสรี   อาเซียน   เกาหลี
(
ASEAN  Republic of Korea Free Trade Agreement: AKFTA )
 
 
วัตถุประสงค์ เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ (บรูไนดารุสชาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย เมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรไทย) และสาธารณรัฐเกาหลี โดยมุ่งขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกัน เพื่อให้ประเทศภาคีความตกลงฯ สามารถลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาให้น้อยลง
มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2553
ขอบเขตของสินค้า เกาหลี ให้สิทธิพิเศษฯ แก่สินค้าเกือบทุกรายการ ยกเว้นเพียงสินค้า Exclusion List ซึ่งมีไม่เกิน 3%
ไทย ให้สิทธิพิเศษฯ แก่สินค้าเกือบทุกรายการ ยกเว้นเพียงสินค้า Exclusion List ซึ่งมีไม่เกิน 3%
การลดหย่อนภาษี
 1. สินค้าปกติ (จำนวน 90% ของสินค้าทั้งหมด) แบ่งการลดเป็น 2 ส่วน
  • ลดอัตราภาษีเป็น 0 ทันที จำนวน 9,927 รายการ
  • ลดอัตราภาษีเป็น 0 ภายใน 1 ม.ค. 2553 จำนวน 475 รายการ
  • เช่น เครื่องจักร เครื่องไช้ไฟฟ้า มอร์เตอร์ ยางรถยนต์ แผ่นชิ้นไม้อัด กากน้ำตาล น้ำตาลดิบ เส้นด้าย เนื้อปลา
 2. สินค้าอ่อนไหว (จำนวน 10% ของสินค้าทั้งหมด) แบ่งการลดเป็น 2 ส่วน
  • Sensitive Track (ST) รายการสินค้าอ่อนไหว (Sensitive List) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
   • กลุ่ม 1 ลดภาษีให้เหลือไม่เกิน 20% ภายใน 1 ม.ค. 2555
   • กลุ่ม 2 ลดภาษีให้เหลือ 0-5% ภายใน 1 ม.ค. 2559 เช่น ไม้อัดอื่นๆ บอลล์แบริ่ง ข้าวโพดหวาน มันสำปะหลังแช่แข็ง
  • Highly Sensitive Track (HST) รายการสินค้าอ่อนไหวสูง (Highly Sensitive List) แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ
   • กลุ่ม A ลดภาษีให้เหลือไม่เกิน 50% ภายใน 1 ม.ค. 2559 เช่น กุ้งแช่เย็น ชีส ส้ม แอปเปิ้ล และลูกแพร์
   • กลุ่ม B ลดภาษีลง 20% จากปัจจุบัน ภายใน 1 ม.ค. 2559 เช่น มันสำปะหลังอัดเม็ด โมดิโฟด์สตาร์ซ ผลไม้กระป๋อง ผลไม้แช่แข็ง น้ำตาลทราย
   • กลุ่ม C ลดภาษีลง 50% จากปัจจุบัน ภายใน 1 ม.ค. 2559 เช่น ข้าวโพด สตาร์ซอื่นๆ แตงอื่นๆ เบียร์ กาว
   • กลุ่ม D สินค้าโควตาภาษี เช่น กุ้งแช่แข็ง แช่เย็น แป้งมันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ปลาหมึก กุ้งแปรรูป
   • กลุ่ม E สินค้าไม่ลดภาษี เช่น ข้าว ไฟเบอร์บอร์ด ไก่สด แช่เย็น แช่เข็งและแปรรูป ปลาทูน่ากระป๋อง ผลไม้สด
ตารางการลดภาษีนำเข้าของแต่ละประเทศสมาชิก
เกาหลี ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย บรูไน สิงคโปร์ อินโดนีเซีย กัมพูชา พม่า ลาว เวียดนาม
กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า
- กฎทั่วไป

ซึ่งเป็นกฎหลักหรือกฎทั่วไป ใช้กับทุกสินค้า
หลักเกณฑ์ว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า
 1. ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาหรือผลิตขึ้นโดยใช้วัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด (Wholly Obtained Goods) หรือ
 2. ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาหรือผลิตขึ้นโดยมิได้ใช้วัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด โดยมีสัดส่วนของวัตถุดิบที่มีถิ่นกำเนิดภายในกลุ่มประเทศภาคี (อาเซียนและเกาหลี) ไม่น้อยกว่า 40% ของราคา F.O.B. หรือ
 3. ผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านกระบวนการผลิตจนเกิดการเปลี่ยนแปลงพิกัดศุลกากรในระดับ 4 หลัก (Change of Tariff Heading)
กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin) และ ระเบียบปฏิบัติฯ (Operational Certification Procedure) ที่ปรับปรุงใหม่
- กฎเฉพาะสินค้า (Product Specific Rules : PSR) เป็นกฎที่ใช้กับสินค้าเฉพาะรายการ หรือ กฎที่ยกเว้นจากกฎทั่วไป (กฎถิ่นกำเนิดเฉพาะสินค้า HS2012)
การขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีภายใต้ FTA อาเซียน-เกาหลี สินค้าที่กำเนิดหรือผลิตได้ดังกล่าวข้างต้น จะต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form AK