เปลี่ยนการแสดงผล

โครงการ GSP ของรัฐเซียและเครือรัฐเอกราช

โครงการ GSP ของรัสเซียและเครือรัฐเอกราช

 

รายละเอียด

 

ระบบ GSP

เครือรัฐเอกราช (CIS)

ระบบ GSP

สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (EAEU)

การให้สิทธิ

กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independent States: CIS) 12 ประเทศ ได้แก่
    1) สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
    2) สาธารณรัฐอาร์เมเนีย

    3) สาธารณรัฐเบลารุส

    4) สาธารณรัฐจอร์เจีย

    5) สาธารณรัฐคาซัคสถาน

    6) สาธารณรัฐคีร์กีซ

    7) สาธารณรัฐมอลโดวา

    8) สหพันธรัฐรัสเซีย

    9) สาธารณรัฐทาจิกิสถาน

  10) เติร์กเมนิสถาน

  11) สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน

  12) ยูเครน
ให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized System of Preferences: GSP) แก่ประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งประเทศไทย เป็นระยะเวลานานกว่า 40 ปี โดยเริ่มให้สิทธิฯ ตั้งแต่
วันที่
1 มกราคม 2508 

สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Union: EAEU) 5 ประเทศ ได้แก่
    1) สหพันธรัฐรัสเซีย
    2) สาธารณรัฐเบลารุส
    3) สาธารณรัฐคาซัคสถาน
    4) สาธารณรัฐอาร์เมเนีย
    5) สาธารณรัฐคีร์กีซ
ให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (
Generalized System of Preferences: GSP) แก่ประเทศกำลังพัฒนา และประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
รวมทั้ง ประเทศไทย โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553

*คลิกเพื่อดู

ประเทศกำลังพัฒนาที่ได้รับสิทธิ

ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดที่ได้รับสิทธิ

ระยะเวลาของโครงการ

ไม่ได้ระบุ

ไม่ได้ระบุ

ขอบเขตของสินค้า

*คลิกเพื่อดู

รายการสินค้าที่ได้ลดหย่อนภาษี

*คลิกเพื่อดู

รายการสินค้าที่ได้ลดหย่อนภาษี

การลดหย่อนภาษี

อัตราภาษีศุลกากรขาเข้าปกติ
ลดหย่อนลงร้อยละ 25

*คลิกเพื่อดู

อัตราภาษีนำเข้าปกติของรัสเซีย

อัตราภาษีศุลกากรขาเข้าปกติ
ลดหย่อนลงร้อยละ 25

*คลิกเพื่อดู

อัตราภาษีนำเข้าปกติของ EAEU

กฎว่าด้วย
แหล่งกำเนิดสินค้า

1) ต้องเป็นสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดทั้งหมดในประเทศผู้ผลิต (Wholly obtained product) หรือกรณีมีวัตถุดิบจากต่างประเทศต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาสินค้าจากโรงงาน
(
Ex-factory Price)

2) สามารถใช้กฎแหล่งกำเนิดสินค้าแบบสะสมจากประเทศผู้รับสิทธิอื่นได้

3) สามารถใช้กฎว่าด้วยการใช้วัตถุดิบนำเข้าจากประเทศผู้ให้สิทธิ (Donor Country Content)

*คลิกเพื่อดู

กฎถิ่นกำเนิดสินค้า
ภายใต้ GSP ของ CIS

*คลิกเพื่อดู

กฎถิ่นกำเนิดสินค้า
ภายใต้ GSP ของ EAEU

เอกสารในการ
ขอใช้สิทธิ

หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า Form A
ที่ออกโดย กรมการค้าต่างประเทศ
นำไปแสดงต่อศุลกากรของประเทศผู้นำเข้า

หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า Form A
ที่ออกโดย กรมการค้าต่างประเทศ
นำไปแสดงต่อศุลกากรของประเทศผู้นำเข้า

Website
ที่เป็นประโยชน์

CIS (ภาษารัสเซีย)

Ministry for Economic Development of the Russian Federation

WTO (List of PTAs)

Eurasian Economic Commission

 

ที่มา : กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า โดยความร่วมมือจาก สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงมอสโก


 เอกสารแนบ

เอกสารแนบ

โครงการ GSP ของรัสเซียและเครือรัฐเอกราช

 

รายละเอียด

 

ระบบ GSP

เครือรัฐเอกราช (CIS)

ระบบ GSP

สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (EAEU)

การให้สิทธิ

กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independent States: CIS) 12 ประเทศ ได้แก่
    1) สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
    2) สาธารณรัฐอาร์เมเนีย

    3) สาธารณรัฐเบลารุส

    4) สาธารณรัฐจอร์เจีย

    5) สาธารณรัฐคาซัคสถาน

    6) สาธารณรัฐคีร์กีซ

    7) สาธารณรัฐมอลโดวา

    8) สหพันธรัฐรัสเซีย

    9) สาธารณรัฐทาจิกิสถาน

  10) เติร์กเมนิสถาน

  11) สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน

  12) ยูเครน
ให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized System of Preferences: GSP) แก่ประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งประเทศไทย เป็นระยะเวลานานกว่า 40 ปี โดยเริ่มให้สิทธิฯ ตั้งแต่
วันที่
1 มกราคม 2508 

สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Union: EAEU) 5 ประเทศ ได้แก่
    1) สหพันธรัฐรัสเซีย
    2) สาธารณรัฐเบลารุส
    3) สาธารณรัฐคาซัคสถาน
    4) สาธารณรัฐอาร์เมเนีย
    5) สาธารณรัฐคีร์กีซ
ให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (
Generalized System of Preferences: GSP) แก่ประเทศกำลังพัฒนา และประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
รวมทั้ง ประเทศไทย โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553

*คลิกเพื่อดู

ประเทศกำลังพัฒนาที่ได้รับสิทธิ

ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดที่ได้รับสิทธิ

ระยะเวลาของโครงการ

ไม่ได้ระบุ

ไม่ได้ระบุ

ขอบเขตของสินค้า

*คลิกเพื่อดู

รายการสินค้าที่ได้ลดหย่อนภาษี

*คลิกเพื่อดู

รายการสินค้าที่ได้ลดหย่อนภาษี

การลดหย่อนภาษี

อัตราภาษีศุลกากรขาเข้าปกติ
ลดหย่อนลงร้อยละ 25

*คลิกเพื่อดู

อัตราภาษีนำเข้าปกติของรัสเซีย

อัตราภาษีศุลกากรขาเข้าปกติ
ลดหย่อนลงร้อยละ 25

*คลิกเพื่อดู

อัตราภาษีนำเข้าปกติของ EAEU

กฎว่าด้วย
แหล่งกำเนิดสินค้า

1) ต้องเป็นสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดทั้งหมดในประเทศผู้ผลิต (Wholly obtained product) หรือกรณีมีวัตถุดิบจากต่างประเทศต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาสินค้าจากโรงงาน
(
Ex-factory Price)

2) สามารถใช้กฎแหล่งกำเนิดสินค้าแบบสะสมจากประเทศผู้รับสิทธิอื่นได้

3) สามารถใช้กฎว่าด้วยการใช้วัตถุดิบนำเข้าจากประเทศผู้ให้สิทธิ (Donor Country Content)

*คลิกเพื่อดู

กฎถิ่นกำเนิดสินค้า
ภายใต้ GSP ของ CIS

*คลิกเพื่อดู

กฎถิ่นกำเนิดสินค้า
ภายใต้ GSP ของ EAEU

เอกสารในการ
ขอใช้สิทธิ

หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า Form A
ที่ออกโดย กรมการค้าต่างประเทศ
นำไปแสดงต่อศุลกากรของประเทศผู้นำเข้า

หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า Form A
ที่ออกโดย กรมการค้าต่างประเทศ
นำไปแสดงต่อศุลกากรของประเทศผู้นำเข้า

Website
ที่เป็นประโยชน์

CIS (ภาษารัสเซีย)

Ministry for Economic Development of the Russian Federation

WTO (List of PTAs)

Eurasian Economic Commission

 

ที่มา : กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า โดยความร่วมมือจาก สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงมอสโก