เปลี่ยนการแสดงผล

สับปะรดกระป๋อง | 4725 

พิกัดศุลกากร ควบคุมโดย เหตุผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้มีอำนาจอนุญาต
2008.20.00.001

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งสับปะรดกระป๋องออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2550


เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของสับปะรดกระป๋องที่ส่งออกให้เป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ


- กรมการค้าต่างประเทศ(กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป)
- สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม


กรมศุลกากรตรวจปล่อยสินค้าสับปะรดกระป๋องตามที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมแจ้งแล้วแต่กรณี


 

ขอบเขตในการควบคุม

สับปะรดกระป๋อง ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 2008.20.00.001

ระเบียบและหลักเกณฑ์การส่งออก

  1. สับปะรดกระป๋องที่จะส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องผลิตโดยผู้ผลิตซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) หรือได้รับใบรับแจ้งการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องเพื่อการส่งออกจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรววงอุตสาหกรรม
  2. การส่งออกสับปะรดกระป๋องไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งได้รับใบอนุญาตตามข้อ 1. จะต้องมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ผลิตที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมแจ้งให้กับกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง และต้องแสดงใบรับอนุญาต หรือใบรับแจ้งตามข้อ 1. ต่อกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ทุกครั้งที่มีการส่งออก 
  3. การส่งออกสับปะรดกระป๋องโดยผู้ประกอบการอื่นซึ่งมิใช่ผู้ผลิตตามข้อ 1. ต้องมีหนังสือรับรองหรือหลักฐานอื่นใด ซึ่งระบุว่าสับปะรดกระป๋องที่จะส่งออกเป็นสินค้าที่ผลิตโดยผู้ผลิตซึ่งได้รับใบอนุญาตหรือได้รับใบรับแจ้งตามข้อ 1. แสดงต่อกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ในแต่ละครั้งที่มีการส่งออก แล้วแต่กรณี
  4. ทั้งนี้ การส่งออกตามข้อ 1. - 3. มิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่นำติดตัวออกไปเพื่อใช้เฉพาะตัว หรือกรณีที่ยานพาหนะนำออกไปเพื่อใช้ในยานพาหนะนั้น ๆ หรือในกรณีที่นำออกไปเพื่อเป็นตัวอย่าง หรือการศึกษาวิเคราะห์ ทั้งนี้ ในปริมาณเท่าที่จำเป็น


กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป
กรมการค้าต่างประเทศ
สิงหาคม 2558

 เอกสารแนบ