เปลี่ยนการแสดงผล

ปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง | 4074 

พิกัดศุลกากร ควบคุมโดย เหตุผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้มีอำนาจอนุญาต
1604.14.11
1604.14.19

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ปลาทูน่าบรรจุกระป๋องเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2557 

เพื่อให้การส่งออกปลาทูน่าบรรจุภาชนะอัดลมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
กรมการค้าต่างประเทศ(กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป)
กรมศุลกากรตรวจปล่อยตามบัญชีรายชื่อที่กรมการค้าต่างประเทศแจ้งให้กรมศุลกากรทราบ

 

ขอบเขตในการควบคุม

ปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง หมายความว่า ปลาทูน่า (ของตระกูลทูนนัส) หรือปลาสคิปแจ็ก (ปลาโอท้องแถบ) หรือปลาโบนิโต (ชนิดซาร์ดา) ทั้งตัวหรือเป็นชิ้น โดยไม่บด ที่บรรจุในกระป๋อง ที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้ ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 1604.14.11 และ 1604.14.19 

ระเบียบและหลักเกณฑ์การส่งออก

  1. กำหนดให้ผู้ส่งออกต้องเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปหรือสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย
  2. ยกเว้นกรณีที่นำปลาทูน่าบรรจุกระป๋องติดตัวออกไปหรือนำออกไปพร้อมยานพาหนะ เพื่อใช้ในการบริโภคเท่านั้น หรือกรณีนำออกไปเพื่อเป็นตัวอย่างหรือการศึกษาวิจัย         ทั้งนี้ ในปริมาณเท่าที่จำเป็น จึงจะไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 1.


กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป
กรมการค้าต่างประเทศ
สิงหาคม 2558

 เอกสารแนบ