เปลี่ยนการแสดงผล

กุ้ง ปลาหมึก และผลิตภัณฑ์ | 4908 

พิกัดศุลกากร ควบคุมโดย เหตุผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้มีอำนาจอนุญาต
ตามชนิดประเภทสินค้า

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 43) พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 29 กันยายน 2530

- ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหนังสือรับรองที่ต้องแสดงต่อพนักงานศุลกากรในการส่งอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2531

- ระเบียบ กระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหนังสือรับรองที่ต้องแสดงต่อพนักงานศุลกากรในการส่ง อาหารทะเลและผลิตภัณฑ์ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2537

เพื่อให้การส่งออกไปสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับ เงื่อนไขที่ประเทศ ผู้นำเข้ากำหนด
กรมการค้าต่างประเทศ (กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป)
กรมศุลกากรตรวจปล่อยสินค้าตามบัญชีรายชื่อที่กรมการค้าต่างประเทศแจ้งให้กรมศุลกากรทราบ

 

ขอบเขตในการควบคุม

 1. กุ้ง ปลาหมึกแช่เย็นหรือแช่แข็งเฉพาะที่ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป
 2. ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีกุ้งผสมเกินกว่า 10% โดยน้ำหนัก เฉพาะที่ส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป

ระเบียบและหลักเกณฑ์การส่งออก

 1. กำหนดให้ต้องมีหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ หนังสือรับรองสุขลักษณะหรือหนังสือรับรองอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่กระทรวงพาณิชย์จะกำหนดให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศผู้นำเข้า ไปแสดงต่อพนักงานศุลกากร
 2. ในการส่งออกกุ้ง ปลาหมึก แช่เย็นหรือแช่แข็งไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ผู้ส่งออกต้องเป็นสมาชิกของสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และอยู่ในบัญชีรายชื่อที่สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยแจ้งให้กรมการค้าต่างประเทศแจ้งให้กรมศุลกากรทราบ
 3. หลักเกณฑ์ในข้อ 1. และข้อ 2. ไม่ใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้  
  3.1การนำออกไปพร้อมตนเองเพื่อใช้เฉพาะตัวในปริมาณที่สมควร 
  3.2การนำออกไปเพื่อใช้ในยานพาหนะที่บรรทุกออกไปเท่าที่จำเป็น 
  3.3การส่งหรือนำออกไปเพื่อเป็นตัวอย่างเท่าที่จำเป็น 


กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป
กรมการค้าต่างประเทศ
สิงหาคม 2558

 เอกสารแนบ