เปลี่ยนการแสดงผล

ทุเรียนสด | 10733 

พิกัดศุลกากร ควบคุมโดย เหตุผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้มีอำนาจอนุญาต
0810.60.00

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร(ฉบับที่ 91) พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2542

- ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556


 

เพื่อให้การส่งผลทุเรียนสดออกไปต่างประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวม
กรมการค้าต่างประเทศ (กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป)
-กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมศุลกากรตรวจปล่อยสินค้าตามบัญชีรายชื่อผู้ส่งออกที่กรมวิชาการเกษตรแจ้งให้กรมศุลกากรทราบ

 

ขอบเขตการควบคุม

ผลทุเรียนสด ตามพิกัดอัตราศุลกากรที่ 0810.60.00

ระเบียบและหลักเกณฑ์การส่งออก

 1. ผู้ส่งทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักร จะต้องเป็นผู้ที่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ส่งทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักรไว้ต่อกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด และกรมวิชาการเกษตรแจ้งบัญชีรายชื่อและหมายเลขทะเบียนผู้ส่งออกทุเรียนสดให้กรมศุลกากรทราบเพื่อประกอบการส่งออก
 2. ผู้ส่งออกจะต้องติดป้ายหรือฉลากหรือประทับข้อความ โดยระบุข้อความต่อไปนี้เป็นภาษาอังกฤษให้ชัดเจนที่ภาชนะบรรจุ 
  (1) ชื่อและหมายเลขทะเบียนผู้ส่งออก 
  (2) ชื่อพืชและพันธุ์ 
  (3) ชั้นและน้ำหนักของสินค้า และ 
  (4) ประเทศผู้ผลิต
 3. ผู้ส่งออกรายงานการส่งทุเรียนสดออกไปนอกราชอาณาจักรต่อกรมวิชาการเกษตร ตามหลักเกณฑ์ที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด
 4. มิให้ใช้บังคับแก่กรณีนำติดตัวออกไปเพื่อใช้เฉพาะตัว หรือการส่งออกโดยมิใช่การค้า หรือเพื่อเป็นตัวอย่างในปริมาณที่สมควรกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป
กรมการค้าต่างประเทศ
สิงหาคม 2558

 เอกสารแนบ