เปลี่ยนการแสดงผล

ลำไยสด | 3294 

พิกัดศุลกากร ควบคุมโดย เหตุผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้มีอำนาจอนุญาต
0810.90.10


- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 92) พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542

- ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผลลำไยสดออกไปนอกราชอาณาจักร ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2542


 

เพื่อให้การส่งผลลำไยสดออกไปต่างประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวม
- กรมการค้าต่างประเทศ(กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป)
- กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


กรมศุลกากรตรวจปล่อยตามบัญชีรายชื่อ   ผู้ส่งออกที่กรมวิชาการเกษตร แจ้งให้กรมศุลกากรทราบ

 

ขอบเขตในการควบคุม

ผลลำไยสด ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 0810.90.10

ระเบียบและหลักเกณฑ์การส่งออก

 1. ผู้ส่งผลลำไยสดออกไปนอกราชอาณาจักรจะต้องเป็นผู้ที่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ส่ง   ผลลำไยสดออกไปนอกราชอาณาจักรไว้ต่อกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด และกรมวิชาการเกษตรจะแจ้งบัญชีรายชื่อและหมายเลขทะเบียนผู้ส่งออกผลลำไยสดให้กรมศุลกากรทราบเพื่อประกอบการส่งออก
 2. ผู้ส่งออกผลลำไยสดจะต้องติดป้ายหรือฉลากประทับข้อความ โดยระบุข้อความต่อไปนี้เป็นภาษาอังกฤษให้ชัดเจนที่ภาชนะบรรจุ
  (1) ชื่อและหมายเลขทะเบียนผู้ส่งออก
  (2) ชื่อพืชและพันธุ์ 
  (3) ชั้นและน้ำหนักของสินค้า และ
  (4) ประเทศผู้ผลิต
 3. ผู้ส่งออกผลลำไยสดต้องรายงานการส่งผลลำไยสดออกไปนอกราชอาณาจักรต่อกรมวิชาการเกษตรตามหลักเกณฑ์ที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด
 4. มิให้ใช้บังคับแก่กรณีนำติดตัวออกไปเพื่อใช้เฉพาะตัว หรือการส่งออกโดยมิใช่การค้า หรือเพื่อเป็นตัวอย่างในปริมาณที่สมควรกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป
กรมการค้าต่างประเทศ
สิงหาคม 2558

 เอกสารแนบ