เปลี่ยนการแสดงผล

ดอกกล้วยไม้ | 4313 

พิกัดศุลกากร ควบคุมโดย เหตุผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้มีอำนาจอนุญาต
0603.13.00

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 93) พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2542

- ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ   จดทะเบียนเป็นผู้ส่งดอกกล้วยไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2542


 

เพื่อให้การส่งดอกกล้วยไม้ออกไปต่างประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวม
- กรมการค้าต่างประเทศ(กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป)
- กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมศุลกากรตรวจปล่อยสินค้าตามบัญชีรายชื่อผู้ส่งออกที่กรมวิชาการเกษตรแจ้งให้กรมศุลกากรทราบ


 

ขอบเขตในการควบคุม

ดอกกล้วยไม้สดทุกชนิด ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 0603.13.00

ระเบียบและหลักเกณฑ์การส่งออก

 1. ผู้ส่งดอกกล้วยไม้ออกไปนอกราชอาณาจักรจะต้องเป็นผู้ที่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ส่งดอกกล้วยไม้ออกไปนอกราชอาณาจักรไว้ต่อกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด และกรมวิชาการเกษตรแจ้งบัญชีรายชื่อและหมายเลขทะเบียนผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ให้กรมศุลกากรทราบ เพื่อประกอบการส่งออก
 2. ผู้ส่งออกจะต้องติดป้ายหรือฉลากหรือประทับข้อความ โดยระบุข้อความต่อไปนี้เป็นภาษาอังกฤษให้ชัดเจนที่ภาชนะบรรจุ 
  (1) ชื่อและหมายเลขทะเบียนผู้ส่งออก
  (2) ชื่อพืชและพันธุ์ 
  (3) ชั้นและจำนวนช่อหรือน้ำหนักของสินค้า และ 
  (4) ประเทศผู้ผลิต
 3. ต้องมีใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary Certificate) จากกรมวิชาการเกษตรไปแสดงต่อพนักงานศุลกากรในการส่งออกด้วย
 4. ผู้ส่งออกรายงานการส่งดอกกล้วยไม้ออกไปนอกราชอาณาจักรต่อกรมวิชาการเกษตร ตามหลักเกณฑ์ที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด
 5. มิให้ใช้บังคับแก่กรณีนำติดตัวออกไปเพื่อใช้เฉพาะตัว หรือการส่งออกโดยมิใช่การค้า หรือเพื่อเป็นตัวอย่างในปริมาณที่สมควรกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป
กรมการค้าต่างประเทศ
สิงหาคม 2558

 เอกสารแนบ