เปลี่ยนการแสดงผล

เครื่องเล่นเกม | 4472 

พิกัดศุลกากร ควบคุมโดย เหตุผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้มีอำนาจอนุญาต
9504.30.10
9504.30.20
9504.30.90
9504.90.39
9504.90.31
9504.90.92
9504.90.93

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำเครื่องเล่นเกมเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2548

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การแก้ไขพิกัดอัตราศุลกากรของสินค้าที่มีมาตรการนำเข้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ให้เป็นไปตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 9 เมษายน 2556

เพื่อประโยชน์ของความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน เพื่อเป็นการส่งเสริมการผลิตและส่งออก เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ
กรมการค้าต่างประเทศ (กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป)
-

 

ขอบเขตในการควบคุม

เครื่องเล่นเกมทั้งที่เป็นเครื่องครบชุดสมบูรณ์ หรือมีลักษณะอันเป็นสาระสำคัญที่ทำให้เห็นได้ว่าเป็นเครื่องครบชุดสมบูรณ์ หรือแต่บางส่วนตามพิกัดอัตราอากรขาเข้าประเภทย่อย 9504.30.10, 9504.30.20, 9504.30.90, ประเภทย่อย 9504.90.31, 9504.90.92, 9504.90.93 และ 9504.90.39 แห่งกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร ตามบัญชีรายการเครื่องเล่นเกม    แนบท้ายประกาศ เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้

  1. สล็อทแมชีน (Slot Machine) หรือเครื่องเล่นเกมที่คล้ายกัน
  2. ตู้ม้าแข่งหรือสนามม้าแข่งจำลอง หรือเครื่องเล่นเกมที่คล้ายกัน
  3. ปาซิงโกะ (Pachinko) หรือเครื่องเล่นเกมที่คล้ายกัน
  4. รูเล็ท (Roulette) หรือเครื่องเล่นเกมที่คล้ายกัน
  5. เครื่องเล่นเกมที่ทำงานโดยใช้เหรียญ ธนบัตร เงินตรา บัตร หรือสิ่งที่คล้ายกันหรือ  โดยวิธีการอื่นใด ที่มีวิธีการเล่นไม่ว่าจะอาศัยทักษะ หรือความสามารถของผู้เล่นประกอบการเล่นหรือไม่ก็ตาม หากผู้เล่น เล่นชนะหรือสามารถทำได้ตามข้อกำหนดของเครื่องที่ระบุไว้ จะมีเหรียญ ธนบัตร เงินตรา บัตร หรือสิ่งอื่นใด ออกมาจากเครื่องเล่นเกมนั้น นอกจากเครื่องอุปกรณ์โบว์ลิ่ง
  6. ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ประกอบ ประเภทชิพ (Chip) ที่ระบุตัวเลขใช้แทนเงินตราในการเล่นเกมกับเครื่องเล่นเกมตามข้อ 1-5
  7. ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ประกอบของเครื่องเล่นเกมตามข้อ 1-5

กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป
กรมการค้าต่างประเทศ
Update 25 เมษายน 2560

 เอกสารแนบ