เปลี่ยนการแสดงผล

เครื่องยนต์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ที่ใช้แล้วของรถจักรยานยนต์ | 5320 

พิกัดศุลกากร ควบคุมโดย เหตุผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้มีอำนาจอนุญาต
8407.31.00
8714.10.20
8714.10.90

- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 129) พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 9 กันยายน 2541

เพื่อปกป้องชีวิต หรือสุขภาพของมนุษย์ และความปลอดภัยของสาธารณชน
กรมการค้าต่างประเทศ (กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป)
-

 

ขอบเขตในการควบคุม

เครื่องยนต์ ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ประกอบที่ใช้แล้วของรถจักรยานยนต์ที่มีความจุของกระบอกสูบของเครื่องยนต์ขนาดไม่เกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร และมีวงล้อหน้าและวงล้อหลังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 10 นิ้ว ดังต่อไปนี้เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร

  1. เครื่องยนต์สำหรับรถจักรยานยนต์ ที่มีความจุปริมาตรช่วงชักภายในกระบอกสูบตั้งแต่ 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลงมา ตามพิกัดอัตราอากรขาเข้าประเภทที่ 8407.31.00
  2. โครงรถ ตะเกียบรถ และวงล้อ ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 10 นิ้วลงมา ตามพิกัดอัตราอากรขาเข้าประเภทที่ 8714.10.20, 8714.10.90
  3. ครื่องยนต์สำหรับรถจักรยานยนต์ที่มีความจุปริมาตรช่วงชักภายในกระบอกสูบตั้งแต่ 50 ลูกบาศก์เซนติเมตรลงมา โครงรถ ตะเกียบรถ และวงล้อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 10 นิ้วลงมาที่นำเข้ามาในรูปของเศษและของที่ใช้ไม่ได้ ทั้งที่ทำด้วยเหล็กและอลูมิเนียม ตามพิกัดอัตราอากรขาเข้าประเภทที่ 72.04 และ 76.02สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป
Update มีนาคม 2552

 เอกสารแนบ