เปลี่ยนการแสดงผล

ภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหาร | 8410 

พิกัดศุลกากร ควบคุมโดย เหตุผล หน่วยงานที่รับผิดชอบ ผู้มีอำนาจอนุญาต
6911.10.00
6912.00.00


- ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนด ให้ภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหารเป็นสินค้า ที่ต้องห้ามหรือเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2551 

- เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอันตรายแก่สาธารณชนจากสารตะกั่วและสารแคดเมียมที่ละลายออกมาจากภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหาร
กรมการค้าต่างประเทศ (กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป)
-

 

ขอบเขตในการควบคุม

ภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหารที่อยู่ในข่ายควบคุมการนำเข้า มีดังนี้

  1. ภาชนะแบบแบนซึ่งมีความลึกไม่เกิน 25 มิลลิเมตร เมื่อวัดในแนวดิ่งจากจุดลึกที่สุดภายในภาชนะถึงแนวระดับราบของขอบริมบนสุดของภาชนะ
  2. ภาชนะแบบลึกซึ่งมีความลึกเมื่อวัดตามข้อ 1 แล้วเกิน 25 มิลลิเมตร แบ่งออกเป็น  2 ขนาด คือ
    (1) ภาชนะแบบลึกขนาดเล็กที่มีความจุน้อยกว่า 1.1 ลิตร
    (2) ภาชนะแบบลึกขนาดใหญ่ที่มีความจุตั้งแต่ 1.1 ลิตรขึ้นไป
  3. ภาชนะบรรจุอาหารสำหรับทารก ซึ่งใช้บรรจุอาหารของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงสิบสองเดือน
  4. ภาชนะหุงต้มซึ่งผลิตขึ้นให้ทนต่อความร้อนที่ใช้ในการประกอบอาหาร

ระเบียบและหลักเกณฑ์การนำเข้า

ภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหารที่มีปริมาณสารตะกั่วหรือสารแคดเมียมละลายออกมาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด เป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร  

ลักษณะภาชนะ ปริมาณสารตะกั่ว ปริมาณสารแคดเมียม
1. แบบแบน เกินกว่า 7.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เกินกว่า 0.7 มิลลิกรัมต่อลิตร
2. แบบลึก ขนาดเล็ก เกินกว่า 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เกินกว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
3. แบบลึก ขนาดใหญ่ เกินกว่า 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร เกินกว่า 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร
4. ภาชนะบรรจุอาหาร สำหรับทารก เกินกว่า 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร เกินกว่า 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร
5. ภาชนะหุงต้ม เกินกว่า 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เกินกว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร

กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป
กรมการค้าต่างประเทศ
สิงหาคม 2558

 เอกสารแนบ