เปลี่ยนการแสดงผล

en-USth-TH

ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัว               - คู่มือการลงทะเบียนขอ Username กลาง ประเทภนิติบุคคล

               - คู่มือการลงทะเบียนขอ Username กลาง ประเทบุคคลธรรมดา

               - ขั้นตอนการกรอกของทำบัตรประจำตัวผู้ส่งออกนำเข้า

        ยื่นคำร้องขอมีบัตรประจำตัวผู้ส่งออก-นำเข้าและบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ
ได้ที่กรมการค้าต่างประเทศ สำนักบริการการค้าต่างประเทศ กลุ่มงานทะเบียนและข้อมูล ชั้น 4
              สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2547 4754, 0 2547 4829, 0 2547 4837
                                           E-mail : eximdft@moc.go.th
หรือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 8 แห่ง ( เชียงใหม่  เชียงราย ตาก หนองคาย มุกดาหาร สระแก้ว ชลบุรี หาดใหญ่)