เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณประโยชน์ที่ได้รับจากการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ

ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างอนุบัญญัติเกี่ยวข้องกับมาตรการตอบโต้การอุดหนุน (CVD) (ร่าง) กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณประโยชน์ที่ได้รับจากการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. .... ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 26 มกราคม 2559  (วันที่ 26 มกราคม 2559 เปิดรับแสดงความเห็นถึงเวลา 16.30 น.)

แสดงความคิดเห็น  • รหัส - หมายเลข
  • รหัส - หมายเลข
  • ท่านมีความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณประโยชน์ที่ได้รับจากการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศอย่างไร
  • ท่านมีความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์และวิธีการการคำนวณประโยชน์ที่ได้รับในร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณประโยชน์ที่ได้รับจากการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศอย่างไร (กฎกระทรวงข้อ 1)
  • ท่านมีความคิดเห็นต่อวิธีการและหลักเกณฑ์ในการคำนวณประโยชน์ที่ได้รับตามระยะเวลาที่การอุดหนุนก่อให้เกิดประโยชน์ในร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณประโยชน์ที่ได้รับจากการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศอย่างไร (กฎกระทรวงข้อ 2)
  • ข้อคิดเห็นอื่นๆ