เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ปฎิทินกิจกรรม

วัน/เดือน/ปี
29 สิงหาคม 2562
กิจกรรม
สัมมนา
สาระสำคัญ
สัมมนาเรื่อง “เพิ่มขีดความสามารถการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self – Certification)” ณ โรงแรมเซ็นทารา จ.สงขลา
สำนัก/กอง
บร.