เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ปฎิทินกิจกรรม

วัน/เดือน/ปี
21 กุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรม
สัมมนา
สาระสำคัญ
สัมมนาเรื่อง “เพิ่มขีดความสามารถการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self – Certification)” ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ท จ.สมุทรปราการ
สำนัก/กอง
บร.