เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ปฎิทินกิจกรรม

วัน/เดือน/ปี
13-16 กุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรม
ร่วมงานแสดงสินค้า
สาระสำคัญ
งานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ Biofach ๒๐๑๙ ณ กรุงนูเรมเบิร์ก ประเทศเยอรมนี
สำนัก/กอง
คข.