เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ปฎิทินกิจกรรม

วัน/เดือน/ปี
26 มกราคม 2562
กิจกรรม
ฝึกอบรม
สาระสำคัญ
อบรมหลักสูตร “กฎถิ่นกำเนิดสินค้าและ Self Certification & Registered Exporter” ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานมาตรฐานสินค้า
สำนัก/กอง
สล.