เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ปฎิทินกิจกรรม

วัน/เดือน/ปี
19 มกราคม 2562
กิจกรรม
ฝึกอบรม
สาระสำคัญ
อบรมหลักสูตร “การคำนวณต้นทุนเพื่อขอใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า” ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานมาตรฐานสินค้า
สำนัก/กอง
สล.