เปลี่ยนการแสดงผล

แสดงรายละเอียด ปฎิทินกิจกรรม

วัน/เดือน/ปี
16-18 มกราคม 2562
กิจกรรม
คณะผู้แทน
สาระสำคัญ
จัดคณะผู้ประกอบการไทยเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซีย และกิจกรรม Road Show โครงการ YEN-D Plus ณ ประเทศอินโดนีเซีย
สำนัก/กอง
คท.