เปลี่ยนการแสดงผล

กฎหมาย

หมวดหมู่กฎหมายและการนำเข้า-ส่งออกที่เกี่ยวข้องประกาศกระทรวงพาณิชย์ มาตรฐานสินค้าข้าวสีไทย พ.ศ. 2562 | ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป | 212 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าแป้งมันสำปะหลัง พ.ศ. 2562 | ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป | 119 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้แป้งมันสำปะหลังเป็นสินค้ามาตรฐานและมาตรฐานสินค้าแป้งมันสำปะหลัง พ.ศ. 2562 | ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป | 97 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎระเบียบการนำเข้า-ส่งออกที่เกี่ยวข้อง

ค้นหากฎหมาย

ติดตามข้อมูลกฎหมาย

คุณต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกก่อน เพื่อติดตามข้อมูลนี้ Skip Navigation Links.