en-USth-TH

หลักสูตร "เรียนรู้การตรวจสอบคุณภาพข้าว"

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร

           "เรียนรู้การตรวจสอบคุณภาพข้าว" ปิดรับสมัคร

ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. 
ณ ห้องฝึกอบรมอาคารสำนักงานมาตรฐานสินค้า ตึก 5 ชั้น (ชั้น 3) กรมการค้าต่างประเทศ


หัวข้อการอบรม
    - ความรู้เกี่ยวกับสินค้าข้าว (ข้าวที่เป็นสินค้ามาตรฐาน, ข้าวส่งออกตามตัวอย่าง)
    - การตรวจสอบคุณภาพข้าว
    - การปฏิบัติตรวจสอบคุณภาพข้าว
         - ข้าวขาว 5%  - ข้าวขาว 10%  - ข้าวขาว 15%  - ข้าวขาว 25% เลิศ
         - ปลายข้าวขาวเอวันเลิศพิเศษ
         - ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ
         - ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2
    (ใช้เวลาในการอบรม จำนวน 2 วัน)


จำนวนที่รับ 40 ท่าน
ค่าธรรมเนียม จำนวน 5,500 ต่อท่าน (รวมอาหารและเครื่องดื่ม)
รายละเอียดการชำระเงินค่าธรรมเนียม
    1. โปรดชำระเงินค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมอบรม เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์"
         ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 385-0-15228-6
    2. กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมรายชื่อสำหรับการออกในใบเสร็จรับเงินทาง โทรสาร : 02 5474791-2 หรือทาง e-mail : dilokritm@moc.go.th
    3. สามารถเปลี่ยนผู้แทนเข้ารับการอบรมได้ โดยขอให้แจ้งผู้ประสานงานหลักสูตรก่อนการฝึกอบรม
    4. ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมอบรมไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้
    5. โปรดชำระค่าธรรมเนียมก่อนวันฝึกอบรมภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 (ชำระเงินค่าธรรมเนียมก่อนมีสิทธิเข้ารับการอบรมก่อน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมการค้าต่างประเทศ สำนักเลขานุการกรม ฝ่ายสวัสดิการ โทร. 02 547 4789 หรือ สายด่วน 1385 ต่อ 4340
กรมการค้าต่างประเทศจะประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนภายใน 1-2 วันทำการนับจากท่านได้ลงทะเบียน (คลิกตรวจสอบรายชื่อ)