en-USth-TH

รายชื่อหลักสูตร "การคำนวณต้นทุนเพื่อขอใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า" วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

รายชื่อหลักสูตร "การคำนวณต้นทุนเพื่อขอใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า" วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้ลงทะเบียนอบรมที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการอบรมแล้ว และแจ้งหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมกับกรมฯ เรียบร้อยแล้ว จะถือว่าเป็นผู้เข้าร่วมอบรม 


จำนวนที่เปิดรับ 25 ท่าน
ค่าธรรมเนียม จำนวน 2,500 ต่อท่าน (รวมอาหารและเครื่องดื่ม)
รายละเอียดการชำระเงินค่าธรรมเนียม

    1. โปรดชำระเงินค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมอบรม เข้าบัญชี "กองทุนสวัสดิการกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์" 
         ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 385-0-15228-6
    2. กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมรายชื่อสำหรับการออกใบเสร็จรับเงินทาง โทรสาร : 02 5474791-2 หรือทาง e-mail : dilokritm@moc.go.th
    3. สามารถเปลี่ยนผู้แทนเข้ารับการอบรมได้ โดยขอให้แจ้งผู้ประสานงานหลักสูตรก่อนการฝึกอบรม
    4. ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมอบรมไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้

    5. โปรดชำระค่าธรรมเนียมก่อนวันฝึกอบรมภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 (ชำระเงินค่าธรรมเนียมก่อนมีสิทธิเข้ารับการอบรมก่อน)


กำหนดการอบรม
หลักสูตร "การคำนวณต้นทุนเพื่อขอใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า"
ณ ห้องฝึกอบรม EDI ชั้น 3 อาคารมาตรฐานสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ
ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน (แสดงใบ Pay-In เพื่อรับใบเสร็จ)
09.00 – 10.30 น. ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. วิธีการคำนวณถิ่นกำเนิดสินค้า
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. ขั้นตอนการยื่นขอตรวจถิ่นกำเนิดสินค้า
14.00 – 14.15 น. รับประทานอาหารว่าง
14.15 – 15.00 น. วิธีการกรอกข้อมูลเพื่อตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้า
15.00 น. ปิดการอบรม


รายชื่อผู้ลงทะเบียน

1 นางสาวกาญจนา ยศถามี
2 Miss.Sudarut Midchid
3 นางสาวปัญชารี  สลัดทุกข์
4 นางสาวอุไรวรรณ ทองบุญมี
5 นางสาวอารยา เปรุนาวิน
6 นางสาวนิศา  นิยมลาภ
7 นางสาวนริศรา ศิริ
8 นางสาวเกศรา อติชาติธานินทร์
9 นางสาวกาญจนา ผลาผล

10 นายสงวน สีคุณเมือง
11 นางสาวกรรณิการ์  กำมะเลศ
12 นางสาวเขมณัฏฐ์ ธีระกรเศรษฐ์
13 นางสาวศรสวรรค์ โฮ
14 นายบุญชัย ตั้งกิจอนันต์สิน
15 นายณัฐดนัย สุ่มสวัสดิ์
16 Mr.KHANIT KAEWIN
17 Miss.CHUEBKAMOL RAKSADAN
18 Miss.KONNIKA LUKPET
19 นางมนันญา นากรุงศรี
20 นางสาวสุริศา  จินดาพล
21 นางสาวสุฑาภรณ์ อินทสุวรรณ์
22 นางสาวสุวรรณี แซ่ตัน
23 นางสาวศิรินันท์ สิทธิกัณย์
24 นางสาวเบญจพรรณ โชคสกุลวัฒนา
25 นางสาวทัศพร ฟางทสวัสดิ์
26 นางสาวรสสุคนธ์ แก้วดี
27 นางธีรภา ถิรพัธน์
28 นางสาวปิยะบุศรา มังกรงาม
29 นางสาวกิรณา สุวรรณน้อย
30 นายชัชวาล ตระกูลสิทธิศรี
31 นางสาวณัฐธันยพร โชติสิริอดิรุจ
32 นางสาวชนาภา ศรีพัฒโนทัย
33 นางสาวภัทรานิษฐ์   วาศวิรุจน์ชัย

34 นางสุดารัตน์  ริบแจ่ม
35 นางกาญจนา ธนกุลกานต์

36 นางสาวพนิตนันท์ แหวนเพ็ชร์
37 นางสาวเมฆขลา สมการณ์
38 นางสาวพันธ์ทิพย์ สุขไพบูลย์
39 นางเบญจวรรณ โพธิ์เพ็ชร

40 นางสาวฑิฆัมพร วิริยะบุศย์
41 นางสาวรภัสสรณ์ เกตุประทุม
42 Miss.Wasinee Boonsiri
43 นางสาวกนกวรรณ ทูลสงวนศรี
44 นางสาวศรัณญา สุทธิรัตน์
45 นางสาวสร้อยสุดา สหายฟ้า

46 นางสาวสุทธิวรรณ กิตยานนท์
47 นางสาวอรพรรณ ศุโภทยาน

48 นางสาวทิพากร น้อยเภา
49 นางอรอุมา พรชัย
50 นางสาวสุภาวดี กำจร
51 นางสาวสุทธิลักษณ์ จิตปรีดากร
52 นางสุวรรณา มั่งมีดี

รายชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม (รับจำนวน 25 ท่าน)

1 นางสาวศรสวรรค์ โฮ
2 นายบุญชัย ตั้งกิจอนันต์สิน
3 นางสาวนริศรา ศิริ
4 นางสาวเกศรา อติชาติธานินทร์
5 นางสาวกาญจนา ผลาผล
6 นางสาวนิศา  นิยมลาภ
7 นางสาวอุไรวรรณ ทองบุญมี
8 นางสาวอารยา เปรุนาวิน
9 นางสาวสุวรรณี แซ่ตัน
10 นางสุดารัตน์  ริบแจ่ม
11 นางกาญจนา ธนกุลกานต์
12 นางสาวทัศพร ฟางทสวัสดิ์
13 นางสาวพันธ์ทิพย์ สุขไพบูลย์
14 นางเบญจวรรณ โพธิ์เพ็ชร
15 นางสาวเมฆขลา สมการณ์
16 นางสาวศรัณญา สุทธิรัตน์
17 นางสาวสร้อยสุดา สหายฟ้า
18 นางสาวพนิตนันท์ แหวนเพ็ชร์
19 นางมนันญา นากรุงศรี
20 นางสาวสุทธิวรรณ กิตยานนท์
21 นางสาวอรพรรณ ศุโภทยาน
22 นายชัชวาล ตระกูลสิทธิศรี
23 นางสาวณัฐธันยพร โชติสิริอดิรุจ
24 นางสาวชนาภา ศรีพัฒโนทัย
25 นางสาวภัทรานิษฐ์   วาศวิรุจน์ชัย
26 นางสุวรรณา มั่งมีดี
27 นางสาวรภัสสรณ์ เกตุประทุม

ปิดรับชำระค่าธรรมเนียม