การค้าชายแดน

 

นิยามการค้าชายแดน

 

          การค้าชายแดน  คือ  การค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ มาเลเซีย เมียนมาร์ สปป.ลาว และกัมพูชา 

          โดยการส่งออกและนำเข้าผ่านทางจุดผ่านแดน ที่จัดตั้งขึ้นบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

          อย่างเป็นทางการ  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยภายใต้พระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง

          ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว และจุดผ่อนปรน

 

          จุดผ่านแดนถาวร  คือ  จุดที่เปิดเพื่อให้สามารถทำการค้าได้ทุกวันไม่จำกัดประเภทสินค้าและปริมาณ  

          เป็นด่านขนาดใหญ่  มีปริมาณการค้ามาก และมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก

 

          จุดผ่านแดนชั่วคราว  คือ  จุดที่เปิดเฉพาะกิจเพื่อการขนย้ายสินค้าหรือวัสดุก่อสร้างของบริษัท

           ที่ได้รับสัมปทานในประเทศเพื่อนบ้าน    เมื่อเสร็จภารกิจก็จะปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวนี้ลง

 

         จุดผ่อนปรน  คือ  จุดที่เปิดเพื่อให้ประชาชนบริเวณชายแดนสามารถติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยน

          ผลผลิตของตนและสินค้าอุปโภค  บริโภคเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน