ค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ
 

Description

 สับปะรดกระป๋อง

 

สับปะรดกระป๋อง
 

พิกัดศุลกากร

ควบคุมโดย

เหตุผล

หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ

ผู้มีอำนาจอนุญาต

2008.20

ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง  การส่งสับปะรดกระป๋องออกไปนอกราชอาณาจักร      พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2550

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของสับปะรดส่งออกให้เป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ

- กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป

กรมการค้าต่างประเทศ

- สำนักงานมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม

มอบหมายให้กรมศุลกากรตรวจปล่อยสินค้าสับปะรดกระป๋องตามที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมแจ้งแล้วแต่กรณี

 

ขอบเขตการควบคุม

                สับปะรดบรรจุภาชนะอัดลม 

ระเบียบและหลักเกณฑ์การส่งออก

                ส่งออกโดยผู้ผลิต

                     1) สับปะรดที่จะส่งออกต้องเป็นสินค้าที่ผลิตโดยผู้ผลิตที่ได้รับใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือได้รับใบแจ้งการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสับปะรดเพื่อการส่งออกจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และให้แสดงใบรับแจ้งดังกล่าวต่อกรมศุลกากรทุกครั้งที่มีการส่งออก นอกจากนี้ ผู้ส่งออกต้องมีชื่ออยู่ในรายชื่อผู้ผลิตที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแจ้งให้กรมศุลกากรทราบ

                    2) การส่งออกโดยผู้ประกอบการอื่น (ที่มิใช่ผู้ผลิตในข้อ 1) ต้องมีหนังสือรับรองหรือหลักฐานอื่นใด ซึ่งระบุว่าเป็นสินค้าที่ผลิตโดยผู้ผลิตที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการทำสับปะรดเพื่อการส่งออกแล้วแต่กรณีไปแสดงต่อกรมศุลกากรในแต่ละครั้งที่ส่งออก

                                               

กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป
สิงหาคม 
2557Files :
Files
ไม่พบข้อมูล
Upload By : dilokrit muangwong
Latest Modified : 23 มีนาคม 2554