ค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ
 

Description

 สับปะรดกระป๋อง

 

สับปะรดกระป๋อง
 

พิกัดศุลกากร

ควบคุมโดย

เหตุผล

หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ

ผู้มีอำนาจอนุญาต

ตามประเภทสินค้า

ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง  การส่งสับปะรดกระป๋องออกไปนอกราชอาณาจักร      พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2550

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของสับปะรดส่งออกให้เป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ

- สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป

กรมการค้าต่างประเทศ

- สำนักงานมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม

มอบหมายให้กรมศุลกากรตรวจปล่อยสินค้าสับปะรดกระป๋องตามที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมแจ้งแล้วแต่กรณี

 

ขอบเขตการควบคุม

                สับปะรดบรรจุภาชนะอัดลม 

ระเบียบและหลักเกณฑ์การส่งออก

                ส่งออกโดยผู้ผลิต

                         1) ผู้ผลิตที่ได้รับใบอนุญาตทำสับปะรดกระป๋องตามมาตรฐานบังคับ มอก. จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และ สมอ.  ได้แจ้งชื่อให้กรมศุลกากรทราบแล้ว  ดำเนินการตามพิธีการศุลกากรส่งออกได้ทันที

                         2) กรณีผู้ผลิตแตกต่างไปจากมาตรฐานบังคับ มอก. ต้องมีใบรับแจ้งการทำสับปะรดกระป๋องเพื่อการส่งออกแล้วแต่กรณี  ไปแสดงต่อกรมศุลกากรในแต่ละครั้งที่ทำการส่งออก

                ส่งออกโดยผู้ประกอบการอื่น

                                ต้องมีหนังสือรับรองหรือหลักฐานอื่นใด  ซึ่งระบุว่าเป็นสินค้าที่ผลิตโดยผู้ผลิตที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการทำสับปะรดเพื่อการส่งออกแล้วแต่กรณีไปแสดงต่อกรมศุลกากรในแต่ละครั้งที่ทำการส่งออก

                                               

สำนักบริหารการค้าสินค้าทั่วไป
มีนาคม
2552Files :
Files
ไม่พบข้อมูล
Upload By : host Account
Latest Modified : 23 มีนาคม 2554