ค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ
 

Description

 สับปะรดกระป๋อง

 

สับปะรดกระป๋อง
 

พิกัดศุลกากร

ควบคุมโดย

เหตุผล

หน่วยงาน  ที่รับผิดชอบ

ผู้มีอำนาจอนุญาต

 

2008.20.00.001

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง  การส่งสับปะรดกระป๋องออกไปนอกราชอาณาจักร  พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2550

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของสับปะรดกระป๋องที่ส่งออกให้เป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ

- กรมการค้าต่างประเทศ (กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป)

- สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม

กรมศุลกากรตรวจปล่อยสินค้าสับปะรดกระป๋องตามที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมแจ้งแล้วแต่กรณี

 

ขอบเขตการควบคุม

                สับปะรดกระป๋อง ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 2008.20.00.001

ระเบียบและหลักเกณฑ์การส่งออก

     1. สับปะรดกระป๋องที่จะส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ต้องผลิตโดยผู้ผลิตซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) หรือได้รับใบรับแจ้งการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องเพื่อการส่งออกจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรววงอุตสาหกรรม

     2. การส่งออกสับปะรดกระป๋องไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งได้รับใบอนุญาตตามข้อ 1. จะต้องมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ผลิตที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมแจ้งให้กับกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง และต้องแสดงใบรับอนุญาต หรือใบรับแจ้งตามข้อ 1. ต่อกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ทุกครั้งที่มีการส่งออก 

     3. การส่งออกสับปะรดกระป๋องโดยผู้ประกอบการอื่นซึ่งมิใช่ผู้ผลิตตามข้อ 1. ต้องมีหนังสือรับรองหรือหลักฐานอื่นใด ซึ่งระบุว่าสับปะรดกระป๋องที่จะส่งออกเป็นสินค้าที่ผลิตโดยผู้ผลิตซึ่งได้รับใบอนุญาตหรือได้รับใบรับแจ้งตามข้อ 1. แสดงต่อกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ในแต่ละครั้งที่มีการส่งออก แล้วแต่กรณี

 

     4. ทั้งนี้ การส่งออกตามข้อ 1. - 3. มิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่นำติดตัวออกไปเพื่อใช้เฉพาะตัว หรือกรณีที่ยานพาหนะนำออกไปเพื่อใช้ในยานพาหนะนั้น ๆ หรือในกรณีที่นำออกไปเพื่อเป็นตัวอย่าง หรือการศึกษาวิเคราะห์ ทั้งนี้ ในปริมาณเท่าที่จำเป็น

 


Files :
Files
ไม่พบข้อมูล
Upload By : dilokrit muangwong
Latest Modified : 20 มกราคม 2559