ค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ
สำนักมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก
สำนักมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก
   
  (1) ศึกษา วิเคราะห์สินค้าและมาตรฐานสินค้า รวมทั้งมาตรฐานสินค้าขององค์การระหว่างประเทศ ประเทศคู่ค้า คู่แข่งขัน ตลอดจนมาตรฐานระบบ เพื่อประกอบการ    พิจารณาใช้มาตรการด้านมาตรฐานสินค้าในการสนับสนุนการค้า ระหว่างประเทศ 
   
  (2) พิจารณากำหนดหรือเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดให้มีหรือให้ใช้มาตรการด้านคุณภาพและมาตรฐานสินค้าในการบริหารการนำเข้า
    และส่งออกสินค้าให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
   
  (3) กำหนด เปลี่ยนแปลงและยกเลิกสินค้ามาตรฐาน มาตรฐานสินค้า หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีการตรวจสอบ และการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า 
   
  (4) ส่งเสริม เสนอแนะและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออกเพื่อประโยชน์ทางการค้าและการตลาดในทุกระดับ 
   
  (5) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบ กำกับดูแลคุณภาพสินค้า และการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า
   
  (6) ดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนและการอนุญาตให้เป็นผู้ทำการค้าซึ่ง สินค้ามาตรฐานผู้ประกอบการธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและผู้ตรวจสอบ
    มาตรฐานสินค้า การออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า
   
  (7) ดำเนินการด้านฝึกอบรม ทดสอบผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านมาตรฐานสินค้า 
   
  (8) ไกล่เกลี่ย ประนีประนอม วินิจฉัยปัญหา ข้อโต้แย้ง และข้อพิพาทเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าและดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย
   
  (9) เป็นศูนย์บริการข้อมูลด้านมาตรฐานและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานด้านมาตรฐานสินค้า
   
  (10) ปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้า
   
   
  (11) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
   
   
 
  • สำนักมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก : กรมการค้าต่างประเทศ อาคาร 5 ชั้น
          : 02-547-4746   โทรสาร : 02-547-4748 :